Tithíochta CCanna

Thithíocht Shóisialta

Ciallaíonn tacaíocht tithíochta sóisialta go bhféadfá a bheith incháilithe do thithíocht in áitribh atá faoi úinéireacht na Comhairle, áitribh RAS (Scéim Cóiríochta Cíosa), réadmhaoin Léasaithe Fadtéarmaigh, réadmhaoin Cumann Deonach Tithíochta srl.

Déantar gach tairiscint de réir Scéim Leithdháilte Chomhairle Contae Fhine Gall um Thacaíocht do Thithíocht Shóisialta, atá bunaithe ar Dáta i nGá (i.e. an fad ama ar an liosta).

·         Tá scéim leithdháilte nua i bhfeidhm in ionad na Scéime Tosaíochtaí i leith Cóiríocht a Ligean.

·         Le bheith incháilithe do Thacaíocht Tithíochta Sóisialta i gceantar Chomhairle Contae Fhine Gall caithfidh tú a bheith i do chónaí i gceantar na Comhairle Contae nó nasc a bheith agat leis an gceantar.

·         Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach le hÚdarás Áitiúil amháin. Féach pointe 6 thíos maidir le do rogha ceantar.

·         Caithfidh ceart dlíthiúil a bheith agat fanacht sa Stát ar bhonn fadtéarmach.

·         Ní mór nach bhfuil cóiríocht mhalartach agat a d’fhéadfá cónaí ann nó í a dhíol agus na fáltais a úsáid chun cóiríocht oiriúnach eile a fháil.

·         Aosach Aonair

·         Beirt Aosach gan aon Pháistí

·         Aosach Amháin

·         Páiste Amháin

·         Aosach Amháin

·        
Beirt Pháistí

·         Aosach Amháin

·        
Triúr Páistí

·         Beirt Aosach

·         Páiste Amháin

·         Beirt Aosach

·        
 Beirt Pháistí

·         Beirt Aosach

·        
Ceathrar Páistí nó níos mó

·         Triúr
Aosach
 Ceathrar Páistí nó níos mó

·         €35,000 

·         €36,750 

·         €35,875 

·         €36,750 

·         €37,625

·         €37,625 

·         €38,500 

·         €40,250 

·         €42,000

Féadfaidh tú suas le trí cheantar tithíochta a shainaithint - mar sin féin, caithfidh ceann acu a bheith i gceantar Fhine Gall. D’fhéadfadh do dhá rogha eile a bheith i gceantair eile Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath i.e. Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus/nó Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dún.

Má bheartaíonn tú amhlaidh, d’fhéadfadh go mbeadh gach ceann do do thrí rogha a bheith laistigh de limistéar Chomhairle Contae Fhine Gall.

Féadfaidh tú do rogha ceantar tithíochta a athrú uair amháin in aon tréimhse dhá mhí dhéag.

Má dhiúltaíonn tú do dhá thairiscint tithíochta laistigh de thréimhse dhá mhí dhéag cuirfear d’iarratas ar fionraí ar feadh dhá mhí dhéag. Déanfar d’iarratas a athmhúscailt tar éis na tréimhse seo ach ní áireofar an fionraí seo mar am ar an liosta tithíochta. Ní bheidh tú ar Liosta Tithíochta na Comhairle don tréimhse fionraíochta agus ní bheidh rochtain agat ar Ligean Bunaithe ar Rogha ná ní bheidh tú incháilithe d' aon tacaíochta tithíocht shóisialta. D’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar aige seo freisin ar do theidlíocht ar Liúntas Cíosa Forlíontach.

Ar an drochuair ní féidir é seo a mheas.  

Tá critéir maidir le hincháilitheacht do thithíocht na Comhairle cuimsithe i Scéim Leithdháilte na Comhairle.

I measc na gcritéar incháilitheachta tá:

·         Riachtanas

·         Ceart chun cónaí in Éirinn

·         Aois

·         Ioncam

HAP

Ní mór do dhaoine a dhéanann iarratas ar HAP a bheith ina n-iarratasóirí tithíochta cáilithe sular féidir leo iarratas a dhéanamh.

 

Déantar gach íocaíocht cíosa leis an tiarna talún go leictreonach ar an gCéadaoin deireanach de gach mí.

Bogann faighteoirí HAP ó phríomhliosta Feithimh do Thithíocht Shóisialta na gcomhairlí chuig Liosta Aistrithe HAP, agus coinníonn siad a gcuid ama carntha agus iad ar an liosta bunaidh.

Feidhmíonn liosta aistrithe HAP taobh le taobh leis an liosta Feithimh Tithíochta Sóisialta agus gheobhaidh sé céatadán de na leithdháiltí teaghaisí a sholáthraíonn an chomhairle.

Baineann go leor buntáistí le bheith i do thiarna talún HAP.

Do thiarnaí talún/ghníomhairí:

·         Gheobhaidh an tiarna talún nó a ghníomhaire íocaíochtaí pras go díreach ón údarás áitiúil ar bhonn míosúil, faoi réir go n-íocfaidh faighteoir HAP a ranníocaíocht cíosa don údarás áitiúil. Déanfar gach íocaíocht go leictreonach; ní bheidh aon ghá le cíos a bhailiú ó thionóntaí atá ina bhfaighteoirí HAP rud a laghdóidh costais riaracháin tiarnaí talún

·         Féadfaidh tiarnaí talún a ligeann áitribh do thionóntaí a fhaigheann tacaíochtaí tithíochta sóisialta cosúil leis an íocaíocht cúnaimh tithíochta (HAP) leas a bhaint as faoiseamh cánach méadaithe faoi scéim nua ón 1 Eanáir 2016. Ligfidh an scéim nua d’úinéirí réadmhaoine faoiseamh 100 faoin gcéad a éileamh ar a n-ús morgáiste, mar chostas in aghaidh ioncam ó chíos. Tá tuilleadh eolais ar fáil freisin ó na Coimisinéirí Ioncaim ar www.revenue.ie

 • ·         Ligeann HAP d’fhaighteoirí dul i mbun fostaíocht lánaimseartha, agus tacaíocht tithíochta a fháil fós

  ·         Beidh an ranníocaíocht cíosa is iníoctha ag an bhfaighteoir HAP bunaithe ar scéim cíosanna difreálacha a n-údaráis áitiúil. Nascann an scéim seo an ranníocaíocht cíosa a chaithfidh teaghlach a íoc le hioncam an teaghlaigh agus leis an gcumas íoctha

  ·         Cuideoidh HAP leis an earnáil cíosa phríobháideach a rialú agus le caighdeáin chóiríochta a fheabhsú. Déanfar cigireacht ar áitribh lena chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin riachtanacha

  ·         Beidh faighteoirí HAP in ann leas a bhaint as tacaíochtaí agus roghanna tithíochta sóisialta eile, má roghnaíonn siad amhlaidh

  ·         Beidh údaráis áitiúla freagrach as gach tacaíocht tithíochta ina gceantar féin.

Ní dhéanfaidh. Is conradh príobháideach idir an tionónta agus an tiarna talún a bheidh sa chonradh. Is tionónta an tiarna talún é/í an tionónta HAP agus ní tionónta de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall.

Más rud é ar chúis ar bith, nuair a dhéanann HAP iarratas ar do chuntas bainc ar íocaíocht agus mura bhfuil go leor airgid agat i do chuntas chun an íocaíocht a íoc.

Ná bí buartha! Déanfaidh HAP atriail i gceann trí lá chun an t-airgead a bhailiú ó do chuntas. (Ná húsáid do chárta íocaíochta in Oifig an Phoist chun íoc go dtí tar éis go ndéanann HAP an dara hiarracht an t-airgead a bhailiú ó do chuntas)

(Má úsáideann tú do chárta íocaíochtaí roimh an dara hiarracht ar íocaíocht ó do chuntas bainc, féadfaidh tú íocaíocht na seachtaine sin a íoc faoi dhó).

Chun é seo a sheachaint, déan cinnte go bhfuil go leor airgid agat i do chuntas chun d’íocaíocht a íoc.

Caithfidh áitribh chónaithe ar cíos a bheith in a dtithe sábháilte, éifeachtúla, marthanacha, compordach agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu iontu. Caithfidh siad a bheith ina n-infheistíochtaí láidre, cobhsaí agus slána dóibh siúd ar leo iad.

Tá na leibhéil arda éilimh ar sholáthar teoranta cóiríochta ar cíos, atá ag brú rátaí arda boilscithe i bpraghsanna cíosa i roinnt ceantar sa tír, ina mbagairt freisin ar cháilíocht na cóiríochta ar cíos mar go bhféadfadh tionóntaí a bhraith go bhfuil oibleagáid orthu glacadh le cóiríocht nach bhfuil ar an gcaighdeáin cuí, mar gheall ar easpa roghanna eile inacmhainne. Sa chomhthéacs seo, tá ról agus dualgas poiblí criticiúil ar na hÚdaráis Tithíochta maidir le comhlíonadh chaighdeáin na cóiríochta ar cíos a chinntiú trí chigireachtaí éifeachtacha.

Beidh.

Bíonn rochtain ag faighteoirí HAP ar thacaíochtaí tithíochta sóisialta eile a chuireann údaráis áitiúla ar fail, mar shampla tithíocht údaráis áitiúil.

Tá an tionónta freagrach as aon éarlais ráthaíochta a éileoidh tiarna talún a íoc. Ní íocfaidh an t-údarás áitiúil an éarlais slándála ar do shon.

Má bhíonn deacracht agat an éarlais ráthaíochta a íoc, b’fhéidir go gcáileoidh tú do “Íocaíocht ar Riachtanas Eisceachtúil” ón Roinn Cosanta Sóisialta ag http://www.welfare.ie/en/Pages/Exceptional-Needs-Payments.aspx

 

Ní chaithfidh. Fanfaidh do réadmhaoin leat agus ní bheidh ort í a thabhairt uait i scríbhinn don Údarás Áitiúil nuair a ghlacfaidh tú le tionónta atá ag fáil na scéime HAP. Ní bheidh aon difear idir an comhaontú idir an tiarna talún, an tionónta agus an réadmhaoin agus an chaoi a bhfeidhmíonn an margadh cíosa príobháideach faoi láthair.

Iasachtaí Tithíochta agus Cíosanna
 • ·         Níor cheart do thionóntaí a mbíonn riaráistí acu neamhaird a dhéanamh ar an bhfadhb

  ·         Ba cheart riaráistí a bheith íoctha láithreach

  ·         Mura féidir na riaráistí a íoc láithreach ba chóir do thionóntaí teagmháil a dhéanamh leis an rannóg riaráistí cíosa a luaithe agus is féidir chun plean aisíocaíochta a phlé.

  ·         Má chuirtear plean aisíocaíochta i bhfeidhm chun an chíos agus na riaráistí a íoc thar thréimhse ama caithfear cloí leis an gcomhaontú seo.

  ·         Tabhair faoi deara le do thoil má leanann riaráistí go bhféadfadh sé go mbeadh ar an gComhairle imeachtaí dlí a thionscnamh chun an réadmhaoin a athshealbhú.

Ní féidir le duine ar bith bogadh isteach i réadmhaoin gan fógra a thabhairt agus cead a fháil ón Roinn Tithíochta (Leithdháiltí). Má tá duine ar bith ag smaoineamh ar bhogadh isteach i réadmhaoin de chuid na Comhairle ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh le Leithdháiltí Tithíochta chun foirm Ceada Cónaithe a fháil. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh chíos sheachtainiúil a bheith méadaithe trí dhuine breise a bheith sa chóiríocht agus beidh an chíos bhreise seo siardhátaithe go dtí an uair a bhog an duine isteach.

 • ·         Cuir an Roinn Tithíochta ar an eolas láithreach má bhogann ball de do theaghlach amach

  ·         Ní mór fianaise dhoiciméadach ar athrú seoladh (e.g. comhaontú léasa, bille fóntais srl.) A sholáthar chun áititheoir a bhaint den chuntas cíosa

 • ·         Is féidir iarmhéid a thabhairt ar an bhfón nó trí ríomhphost chuig tionónta na réadmhaoine amháin.

  ·         Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir linn cúrsaí tionóntachta a phlé ach le tionónta ainmnithe na réadmhaoine, mura bhfuil comhaontú i bhfeidhm ionas gur féidir le tríú páirtí gníomhú/labhairt thar ceann an tionónta

  ·         Eisítear ráiteas le tionóntaí gach trí mhí. Féadfaidh tionóntaí a gcuid admhálacha/íocaíochtaí a sheiceáil i gcoinne an ráitis seo.

 

·         Téigh i dteagmháil leis an rannán Cíosanna Tithíochta le do thoil agus is féidir linn cárta ionaid a chur sa phost

·         Is féidir leat buaileadh isteach go pearsanta freisin ag an gcuntar tithíochta, Dé Luain - Dé hAoine 10rn go dtí 4in agus is féidir cárta ionaid a eisiúint.

 

 • ·         Is féidir do chíos a íoc tríd an scéim asbhainte um Buiséad Teaghlaigh dóibh siúd atá ar Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh. Ní fhéadfaidh asbhaintí níos mó ná 25% den ioncam a bhaint (déan teagmháil le Cíosanna Tithíochta le haghaidh tuilleadh sonraí)

  ·         Trí chárta íocaíochta a úsáid, a nglactar leis i ngach Oifig Poist agus siopa a bhfuil an comhartha PostPoint á thaispeáint, nó ar líne ag http://www.mybills.ie/. Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh tú an uimhir 6 dhigit atá ar do chárta cíosa a iontráil nuair a iarrtar tagairt ort.

  ·         Trí bhuanordú trí do bhanc a úsáid. Tá litreacha buanordaithe ar fáil ó Chíosanna Tithíochta.

  Le seic, ordú poist nó dréacht bainc

Caithfidh, is ceanglas é de do chomhaontú tionóntachta

Tá sé an-tábhachtach go gcomhlánaíonn tionóntaí an fhoirm faisnéise teaghlaigh i gceart gach bliain agus go soláthraíonn siad sonraí ioncaim reatha dúinn do gach ball den teaghlach. Cuireann sé sin ar ár gcumas cíos sheachtainiúil a ríomh atá cruinn bunaithe ar na sonraí ioncaim a chuirtear ar fáil.

Ba cheart an Chomhairle a chur ar an eolas láithreach má athraítear sonraí ioncaim aon bhall den teaghlach i rith na bliana. Má tá moill air seo a dhéanamh féadfar dochair shiardhátaithe a chur i bhfeidhm ar do chuntas.

Tá cíosanna Tithíochta na Comhairle bunaithe ar chóras ar a dtugtar ‘cíosanna difreálacha.’ Ciallaíonn sé seo go mbraitheann méid an chíosa a íocann tú ar mhéid d’ioncam iomlán teaghlaigh. Má mhéadaíonn d’ioncam, méadaítear an cíos amhlaidh agus má thagann laghdú ar d’ioncam ansin laghdaítear an cíos seachtainiúil dá réir. Ríomhtar cíos bunaithe ar an Scéim Cíosa Difreálach reatha.

 

Is é an duine a fhaigheann an t-ioncam is airde an príomhshaothraí. Is saothraithe tánaisteacha iad gach duine eile sa teaghlach a bhfuil ioncam aige/aici. Ríomhtar an cíos mar seo a leanas: - ioncam an phríomhshaothraí lúide € 35 arna iolrú faoi 16%. Ríomhtar saothraithe tánaisteacha ar an mbealach céanna, ach tá uasteorainn €18 air in aghaidh an tsaothraí. Cuirtear asbhaint cíosa €1 i bhfeidhm do gach leanbh agus mac léinn sa teaghlach. Féadfaidh muirear seirbhíse breise a bheith i gceist freisin, mar shampla cothabháil coire nó muirear téimh.

·         Is féidir le roinnt seanchuntas a úsáideann cárta íocaíochta cíos a íoc in oifig an phoist nó íocaíocht a dhéanamh i siopaí ina dtaispeántar an chomhartha “Pointe Poist”

·         Trí bhuan-ordú tríd an mbanc

·         Trí bhaincéireacht ar líne a úsáid

·         Le seic iníoctha le Comhairle Contae Fhine Gall

 • ·         Is féidir le roinnt seanchuntas a úsáideann cárta íocaíochta cíos a íoc in oifig an phoist nó íocaíocht a dhéanamh i siopaí ina dtaispeántar an chomhartha “Pointe Poist”

  ·         Trí bhuan-ordú tríd an mbanc

  ·         Trí bhaincéireacht ar líne a úsáid

  ·         Le seic iníoctha le Comhairle Contae Fhine Gall

Ba chóir go dtiocfadh d’íocaíocht isteach i do chuntas morgáiste ar an 1ú lá de gach mí.

Féadfaidh tú scríobh chuig an Rannóg Iasachtaí Tithíochta ag iarraidh luachan fuascailte. Cuirfear luachan i scríbhinn chugat.

Féadfaidh tú glaoch ar aon bhall den rannóg Iasachtaí Ioncaim Tithíochta.

Féadfaidh tú glaoch ar aon bhall den rannóg Iasachtaí Ioncaim Tithíochta.

Eisítear ráiteas bliantúil gach bliain nó is féidir leat ráiteas a fháil ar a mbeidh na sonraí seo léirithe trí ghlaoch a chur ar an Rannóg um Chuntais Iasachta.

Is féidir, féadfaidh tú íocaíocht chnapshuime a dhéanamh ar do mhorgáiste. Ba chóir duit d’iarratas a sheoladh i scríbhinn mar aon le d’íocaíocht chuig an Rannóg Iasachtaí Ioncaim Tithíochta.

Clúdaíonn Árachas Cosanta Morgáiste an t-iasachtaí i gcás éagumais suas go 65 bliana d’aois agus i gcás báis suas go dtí aois 75. Ní chlúdaíonn sé iomarcaíocht nó dífhostaíocht.

Téigh i dteagmháil le do thoil leis an Rannóg Iasachtaí Tithíochta.

Féadfaidh tú labhairt lenár n-Oifig Tiomnaithe um Thacaíocht Riaráistí nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le haon bhall den Rannóg Iasachtaí Tithíochta.

Tugadh an Próiseas Réitigh Riaráistí Morgáiste (MARP) isteach d’Údaráis Áitiúla i mí Dheireadh Fómhair 2012 chun cabhrú le hiasachtaithe atá i riaráistí.

Déileálfar. Caitear go rúnda le cás gach iasachtaí.

Maidir le gach iarratas ar iasacht níor chóir go mbeadh olltuilleamh d’iarratas aon duine aonair níos mó ná €50,000 agus i gcás comhiarratas níor chóir go mbeadh olltuilleamh comhcheangailte níos mó ná €75,000.

Is é 25 bliana an téarma uasta iasachta.

Ní sháróidh iasachtaí 97% de chostas an áitribh nó luach an mhargaidh, cibé acu is lú (gan gach deontas san áireamh) agus faoi réir uasmhéid de € 200,000. Ní sháróidh aisíocaíochtaí morgáiste 35% de ghlanphá an iarratasóra.

Déantar tástáil mháoine don deontas agus cinntear méid an deontais trí ollioncam bliantúil úinéir na réadmhaoine cláraithe mar aon le gach ball teaghlaigh os cionn 18 (nó 23 más in oideachas lánaimseartha é/í) sa bhliain chánach roimhe sin a chur san áireamh. D’fhonn cáiliú do dheontas faoin scéim seo níor chóir go mbeadh ollioncam teaghlaigh níos mó ná €30,000 (d’fhéadfadh go mbeadh roinnt iarratasóirí incháilithe le haghaidh neamhaird ioncaim áirithe).

Féach thíos le haghaidh sampla de na hoibreacha clúdaithe ag gach ceann de na deontais:

Cineál Deontais

Samplaí de na hoibreacha a chlúdaítear

Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas

·         Rampa nó bealaí eile chun rochtain a fháil ar do theach

·         Greimráillí

·         Áiseanna seomra folctha cosúil le cith inrochtana nó leithreas thíos staighre

·         Ardaitheoirí Staighre

·         Spás rochtana le haghaidh cathaoireacha rothaí

·         Síneadh (go hiondúil do sheomra leapa agus/nó seomra folctha)

Deontas umÁiseanna Soghluaisteachta

·         Greimráillí

·         Rampaí

·         Ceathanna Inrochtana

·         Ardaitheoirí Staighre

Deontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

·         Deisiúcháin nó athchóiriú riachtanach, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

·         An díon a dheisiú nó ceann nua a thógáil

·         Uasghrádú ar shreangú leictreach

·         Fuinneoga nó doirse a dheisiú nó cinn nua a shuiteáil

·         Téamh lárnach a sholáthar i gcás nach bhfuil aon teas lárnach ann nó go bhfuil sé briste thar deisiúchán eacnamaíoch

Is é an t-uasdeontas atá ar fáil ná €6,000 nó 100% de ghlanchostas ceadaithe na n-oibreacha beartaithe. Féadfaidh an t-iarratasóir cáiliú le haghaidh aisíocaíochta CBL ó na Coimisinéirí Ioncaim faoi réir coinníollacha áirithe a luaithe is a bheidh an conraitheoir íoctha go hiomlán aige/aici.

Laistigh de sheachtain. Déanfar an mhaoin a iniúchadh agus má mheastar go bhfuil sí oiriúnach le léasú ag ár n-iniúchadh, rachaidh an Chomhairle i mbun caibidlíochta leat maidir le téarmaí cíosa.

Mairfeadh an léas idir 10 agus 20 bliain agus comhaontóidh an t-úinéir agus an Chomhairle é.

Leithdháilfear iarratasóirí ó liosta Leithdháiltí Tithíochta na Comhairle.

Cinnfidh an Chomhairle an measúnú ar riachtanas tithíochta de réir 'Cuspóirí na bPobal Inbhuanaithe' de chuid na Comhairle. Bheadh ​​sé ansin faoi réir oiriúnacht do réadmhaoine chun freastal ar ár riachtanais agus braithfidh sé ar riocht do réadmhaoine, ar chomhaontú cíosa, ar na bpíosaí éagsúla faisnéise a iarrtar a chur ar fáil e.g. Teastas BER agus coinníollacha léasa.

Is ionann an cíos agus 80% den chíos mhargaidh reatha. 

Gach 3-4 bliana de réir an chomhaontaithe léasa, fiú má théann cíosanna suas nó síos.

Íocfar an cíos go ráithiúil roimh ré trí ríomhaistriú go díreach isteach i gcuntas bainc. Tabhair faoi deara le do thoil, má tá an t-úinéir ina chónaí lasmuigh nó in Éirinn, go bhfuil an t-ioncam ó chíos faoi réir cáin shiarchoinneálach. Tá tuilleadh sonraí faoi seo ar fáil ar www.revenue.ie.

Tá féach an liosta thíos.

Sceideal Feisteas agus Fearas

Seomraí

Cistin

- Clúdach(aigh) Urláir Cuí (i ndea-chaoi)

-Dallóga / Cuirtíní (i ndea-chaoi)

-Cócaireán (i mbail mhaith oibre)

-Eastarraingteoir Cochaill (i mbail mhaith oibre)

-Cuisneoir / Reoiteoir (i mbail mhaith oibre)

-Meaisín níocháin (i mbail mhaith oibre)

Seomra suite

Clúdach (aigh) Urláir (i ndea-chaoi)

-Foireann troscáin (oiriúnach do mhéid an tseomra agus i ndea-chaoi)

-Dallóga / Cuirtíní (i ndea-chaoi)

Seomra bia

Clúdach (aigh) Urláir (i ndea-chaoi)

-Bord & Cathaoireacha (oiriúnach do mhéid na maoine agus i ndea-chaoi)

-Dallóga / Cuirtíní (i ndea-chaoi)

Seomra Leapa 1

Clúdach (aigfh) Urláir (i ndea-chaoi)

-Leaba/ Tocht (oiriúnach do mhéid an tseomra, nua/measartha nua)

-Dallóga / Cuirtíní (i ndea-chaoi)

-Vardrús (oiriúnach do mhéid an tseomra agus i ndea-chaoi)

Seomra Leapa 2

Clúdach (aigh) Urláir (i ndea-chaoi)

-Leaba/Tocht (oiriúnach do mhéid an tseomra, nua/measartha nua)

-Dallóga / Cuirtíní (i ndea-chaoi)

-Vardrús (oiriúnach do mhéid an tseomra agus i ndea-chaoi)

Seomra Leapa 3

Clúdach (aigh) Urláir (i ndea-chaoi)

-leaba/Tocht (oiriúnach do mhéid an tseomra, nua/measartha nua)

-Dallóga/Cuirtíní (i ndea-chaoi)

-Vardrús (oiriúnach do mhéid an tseomra agus i ndea-chaoi)

Seomra Folctha/En-suite

- Clúdach (aigh) Urláir Cuí (i ndea-chaoi)

-Caibinéad Seomra Leapa (i ndea-chaoi)

-Scáileán/cuirtín cithfholcadáin (i ndea-chaoi)

-Dallóga/Cuirtíní (i ndea-chaoi)

Glacann an Chomhairle freagracht as an tionóntacht a bhainistiú agus as an réadmhaoin a bhainistiú agus a chothabháil.

Beidh úinéir na réadmhaoine fós freagrach as cothabháil struchtúrach, as  árachas struchtúrach agus as deisiúchán struchtúrach.

An duine/na daoine ar a leithdháileadh an réadmhaoin i gcás tithe agus an Chuideachta Bhainistíochta i gcás árasán.

Is é úinéir na réadmhaoine fós atá freagrach as na táillí bainistíochta.

Caithfidh riocht agus caighdeán idir an-mhaith agus den scoth a bheith ar réadmhaoin.

Le linn an phróisis idirbheartaíochta eagróidh an Chomhairle cigireacht ar an réadmhaoin chun a hoiriúnacht do shocruithe léasa a mheas. Déanfar cigireacht uirthi chun a dhearbhú go gcomhlíonann an réadmhaoin caighdeáin struchtúracha agus maisithe an-ard. Caithfidh réadmhaoine cloí leis na Rialacháin um Thithíocht (Caighdeáin do Thithe ar Cíos 2008) agus leis na Rialacháin phleanála agus Foirgníochta go léir freisin.

Beidh an Chomhairle freagrach as déileáil le hiompar frithshóisialta.

Ní chaithfidh.

Beidh. Féadfar íocaíochtaí a fhoirceannadh, áfach, in imthosca ina bhfuil tiarna talún ag sárú a (h)oibleagáidí faoi théarma an chomhaontaithe léasa.

Faoin socrú léasaithe fadtéarmach is féidir le húinéir na réadmhaoine an réadmhaoin a dhíol le linn an téarma ach ar an gcoinníoll go n-aistreofar an comhaontú léasa chuig an úinéir nua agus go gcuirtear an tÚdarás Áitiúil ar an eolas roimh ré agus go n-aontaíonn sé leis.

I roinnt cásanna féadfaidh úinéir na réadmhaoine “rogha chun ceannaigh” agus/nó “ceart chéad diúltaithe” a aontú leis an Údarás Áitiúil agus a áireamh mar choinníoll den léas. Tugann na clásail seo an rogha don Údarás Áitiúil an réadmhaoin a cheannach ag eatraimh le linn an léasa nó ag deireadh an léasa nó oibleagáid a chur ar an úinéir an réadmhaoin a thairiscint don Chomhairle ar dtús má chinneann sé/sí a dhíol. Caithfidh an dá pháirtí a aontú an coinníoll seo a áireamh agus caithfear na téarmaí sonracha a phlé. 

Is gá. Teastaíonn toiliú i scríbhinn ó d’iasachtóir.

Éileoidh an Chomhairle tuairisc ar an réadmhaoin chomh maith le doiciméid mar shampla an BER (Rátáil Fuinnimh Foirgníochta), Deimhniú Imréitigh Cánach Bailí agus Sonraí Bainc. Beidh cruthúnas úinéireachta ina riachtanas chomh maith le cead don iasachtóir más bainteach. Tabharfar liosta iomlán de na doiciméid riachtanacha don úinéir sula síneofar an léas.

.

Déanann tú iarratas trí úsáid a bhaint as an áireamhán RPZ ar WWW.RTB.IE. Ansin déanann tú na torthaí ríofa iad a phostáil nó a sheoladh chuig an rannóg RAS. Caithfear fógra 90 lá a thabhairt sula dtiocfaidh an cíos nua i bhfeidhm

D’fhonn íocaíocht HAP a íoc isteach i gcuntas bainc tiarna talún. Caithfidh HAP a chinntiú gurb é úinéir na réadmhaoine atá ar cíos an tiarna talún a fhaigheann an íocaíocht.

Tá roinnt bealaí ann chun úinéireacht réadmhaoine a chruthú. Tá liosta thíos de na doiciméid a gceadaítear dúinn glacadh leo mar chruthúnas úinéireachta, aon cheann díobh seo a leanas.

 • Gníomhas teidil nó ionstraim dlíthiúil dá samhail a chruthaíonn úinéireacht ar an réadmhaoin
 • Litir chlárúcháin reatha ón RTB ina bhfuil ainm an tiarna talún agus seoladh na réadmhaoin léirithe. Má tá an teach foroinnte ina árasáin fhéinchuimsitheacha, caithfear gach árasán aonair a chlárú leis an RTB
 • Polasaí/sceideal árachais don réadmhaoin. (Caithfidh siad a bheith reatha agus laistigh den dáta. Ní féidir linn glacadh le fógraí athnuachana)
 • Ráiteas Morgáiste dar dáta laistigh den 12 mhí dheireanacha a thugann le fios gurb é an tiarna talún úinéir an áitribh agus a thugann le fios gurb ionann an réadmhaoin atá ar cíos agus an réadmhaoin ráiteas morgáiste.
 • Ráiteas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) ar a bhfuil íocaíocht léirithe, Má tá an teach foroinnte ina árasáin féinchuimsitheacha, caithfear CMÁ a íoc ar gach árasán aonair.

 

Ní gá do thiarnaí talún ach ceann amháin de na doiciméid atá liostaithe thuas a sholáthar mar chruthúnas úinéireachta.

Ónár dtaithí tá feicthe againn gurb iad an litir ón RTB nó an sceideal árachais na cinn is éasca le haimsiú

Braitheann méid na réadmhaoine ar a n-íocfaidh HAP cíos le do thiarna talún (ar do shon) go hiomlán ar do riachtanas tithíochta reatha.

Sampla:

Más réadmhaoin aon seomra leapa an riachtanas tithíochta atá agat faoi láthair, ní íocfaidh HAP cíos le do thiarna talún ach amháin más réadmhaoin aon seomra leapa an réadmhaoin a fuair tú. Ní íocfaidh HAP cíos le tiarna talún ar réadmhaoin trí sheomra leapa ar do shon más réadmhaoin aon seomra leapa do riachtanas tithíochta reatha. Mura bhfuil tú cinnte faoi do riachtanas tithíochta reatha, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár Roinn Leithdháilte

Alt 32 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 - Dualgas údarás rátála a chur ar an eolas maidir le haistriú réadmhaoine ábhartha

 1. Ceanglaítear ar úinéir an údarás áitiúil a chur ar an eolas i gcás go bhfuil athrú leis an duine atá faoi dhliteanas de ghnáth as rátaí ar a réadmhaoin, i.e. i gcás ina n-athraítear úinéireacht, athrú ar thionóntacht nó i gcás go bhfágann tionónta agus nach gcuirtear duine eile ina (h)ionad láithreach.
 2. Sa chás go bhfuil an réadmhaoin á díol ag an úinéir, tá sé de dhualgas air na rátaí go léir a bhfuil sé nó sí faoi dhliteanas ina leith a íoc ar dháta aistrithe na maoine.

Ceanglaítear ar áititheoirí atá ag fágáil na rátaí go léir a d’fhéadfadh sé/sí a bheith faoi dhliteanas ina leith a íoc roimh nó ar dháta aistrithe na réadmhaoine/dháta a bhfágfaidh sé/sí an t-áitreabh

Sa chás go bhfuil réadmhaoin á haistriú ó dhuine amháin go duine eile a mbeadh athrú ar an duine atá faoi dhliteanas rátaí a íoc mar thoradh air, i.e. athrú úinéireachta; nó athrú ar áititheoir lena n-áirítear nuair a fhágann áititheoir agus nuair a éiríonn an réadmhaoin folamh.

Níl, tá dualgas an úinéara an t-údarás áitiúil a chur ar an eolas faoi aistriú maoine agus an dualgas sainráite ar an duine a aistríonn an réadmhaoin na rátaí go léir a bhfuil sé nó sí faoi dhliteanas ina leith a íoc ar dháta an aistrithe bunaithe ar athrú ar dhliteanas i leith rátaí ar an réadmhaoin a beith mar thoradh ar an aistriú. Má aistríonn úinéireacht réadmhaoine ó dhuine amháin go duine eile gan athrú áitíochta a bheith ann, ní bheidh feidhm ag na dualgais a bhaineann leis an alt seo.

Tá, éilítear ar an úinéir an t-athrú seo a chur in iúl don údarás áitiúil toisc nach mbeidh an t-áititheoir atá ag fágáil faoi dhliteanas a thuilleadh maidir le rátaí ar an réadmhaoin sa todhchaí, agus mar sin beidh athrú ar an áititheoir atá faoi dhliteanas rátaí.

Tá, éilítear ar úinéir na réadmhaoine fógra a thabhairt don údarás áitiúil mar go mbeidh an t-áititheoir nua faoi dhliteanas anois i leith rátaí ar an réadmhaoin sin sa todhchaí.

Éilíonn Alt 32 ar an úinéir an t-údarás a chur ar an eolas tráth nach déanaí ná coicís tar éis dháta an aistrithe. Aistríonn úinéireacht nuair a bhíonn an díolachán curtha i gcrích. I gcás aistriú tionóntachtaí agus leasanna eile, de ghnáth déantar é seo a chinneadh ar dháta a shonraítear ar an léas/conradh.

Ceanglaítear ar úinéirí sonraí an aistrithe agus sonraí an áititheora atá ag fágáil agus sonraí an áititheora nua a chur in iúl don údarás áitiúil. Tá an fhoirm ar fáil ar láithreán gréasáin an údaráis áitiúil. Íoslódáil, comhlánaigh, sínigh agus seol foirm an fhógra ar ais.

Foráiltear le fo-alt 2 (a) go gcaithfidh an t-úinéir nó cibé duine eile a d’údaraigh an t-úinéir i scríbhinn gníomhú thar a cheann fógra a thabhairt don údarás áitiúil.

Mura dtugann an t-úinéir fógra i scríbhinn don údarás áitiúil faoi aistriú réadmhaoine (nó aistriú leasa i réadmhaoin) laistigh de choicís ó dháta an aistrithe, féadfaidh sé/sí a bheith faoi réir phionós muirir cothrom le méid na rátaí gan íoc ón áititheoir roimhe seo suas go dliteanas rátaí ar luach 2 bhliain ar a mhéad. Fanfaidh aon mhuirear coibhéiseach den sórt sin nach n-íocann úinéir mar mhuirear ar an réadmhaoin.

Fanfaidh aon rátaí a bheidh dlite ar úinéir na réadmhaoine ar dháta an aistrithe agus nár íocadh mar mhuirear ar an réadmhaoin.

Foráiltear le halt 32 (4) do mhuirear arb ionann é agus suas le dhá bhliain de rátaí gan íoc ar úinéir réadmhaoine nach gcuireann údarás áitiúil ar an eolas faoi aistriú leasa ar réadmhaoin laistigh de choicís  ón aistriú agus i gcás nár íocadh na rátaí gan íoc atá dlite an aistrithe.

Fabhraítear an pionós tar éis na 14 lá a bheith caite, mar sin an 15ú lá tar éis an aistrithe.

Má thagann sé chun aird an údaráis áitiúil níos déanaí ná tar éis an chúigiú lá déag nár chomhlíon an t-úinéir a ch(h)eanglas, cuirfear pionós i bhfeidhm. Bheadh ​​an pionós sa chás seo fós ina mhéid atá coibhéiseach leis na rátaí a bhí fós gan íoc ón áititheoir roimhe sin ar an dáta a aistríodh an réadmhaoin/leasleas sa réadmhaoin, suas go dtí dhá bhliain ar a mhéad de dhliteanais rátaí.

Ní dhéanfaidh. Níl aon tionchar ag íocaíocht na rátaí ina dhiaidh sin ar an muirear coibhéiseach (arna chinneadh an 15ú lá tar éis dháta aistrithe na maoine).

Gearrtar an muirear coibhéiseach i gcás nár chuir úinéir na réadmhaoine an t-údarás áitiúil ar an eolas faoin aistriú laistigh de choicís ón aistriú agus i gcás nár íoc an duine a aistríonn an réadmhaoin na rátaí uile a bhfuil sé nó sí faoi dhliteanas ina leith.

Tá. Caithfidh an t-úinéir, is cuma má tá sé ag áitiú nó mura bhfuil, an t- údarás áitiúil a chur ar an eolas faoi aistriú úinéireachta nó faoi áititheoir nua ag teacht isteach mar áititheoir  ina (h)ionad (i.e. athraíonn dliteanas i leith rátaí mar thoradh air seo). Mura dtugann an t-úinéir fógra don údarás áitiúil agus mura n-íocann sé rátaí gan íoc atá dlite, beidh sé nó sí faoi dhliteanas an phionóis (ar luach suas le dhá bhliain rátaí gan íoc) mar aon le haon dliteanas rátaí eile a eascróidh as a (h)áitiú roimhe seo. Fanfaidh na rátaí neamhíoctha atá dlite ó úinéir agus nár íocadh ar aistriú agus an muirear coibhéiseach mar mhuirear ar an réadmhaoin (ailt 32 (3) agus 32 (5)) mura n-íoctar iad.

Ní fhanann, ní fhanann an dliteanas i leith rátaí neamhíoctha iar-áititheora ina mhuirear ar an réadmhaoin, ach amháin más é úinéir na réadmhaoine sin an t-áititheoir freisin. "

Tá Iasacht Baile de chuid Éire a Atógáil ar fáil anois le haghaidh réadmhaoine incháilithe.

Ceisteanna Coitianta - FAQs

http://rebuildingirelandhomeloan.ie/

Líne Chabhrach: 051-3499720

Conas is Féidir Liom Iarratas a Dhéanamh?

Foirm Iarratais ar Iasacht Baile de chuid Eire a Atógáil

An bhfuil Táille Iarratais i gceist?

Níl.

Cá fhad a thógfaidh sé?

4 - 5 seachtaine: ó iarratas iomlán comhlánaithe a chur isteach go moladh ón nGníomhaireacht Tithíochta.

3 - 6 seachtaine: go ndéanfaidh Coiste Creidmheasa Chomhairle Cathrach Chorcaí an t-iarratas a mheas.

6 mhí: tá 6 mhí ag iarratasóir rathúil ceannach réadmhaoine oiriúnach a chomhaontú.

Ríomhtar cíos ar ioncam iomlán an teaghlaigh. Tá sé seo bunaithe ar scéim cíosanna difreálach a chuirtear i bhfeidhm ar ioncam uile an teaghlaigh. Gearrtar í ar bhonn seachtainiúil.

Tógtar cuid d’ioncam an phríomhshaothraí, mar aon le ranníocaíocht ó gach saothraí tánaisteach sa teaghlach.

Is é an príomhshaothraí an duine a thuileann an ioncaim inmheasúnaithe is airde.

Aon bhall den teaghlach a bhfuil ioncam aige/aice seachas an príomhshaothraí.

Ceadaítear, maidir le leanaí cleithiúnacha. Is éard is leanaí cleithiúnacha ann ná iad siúd atá faoi 21 bliain d’aois agus atá ag freastal ar chúrsa oideachais lánaimseartha agus atá á chothabháil go hiomlán nó go príomha ag an bpríomhshaothraí.

I gcás nach bhfuil ioncam iomlán teaghlaigh dhearbhaithe, cuirfear riaráistí cíosa i bhfeidhm ar an gcuntas cíosa. Tá sé de fhreagracht ar an tionónta aon athruithe ar ioncam teaghlaigh nó athruithe ar dhaoine a chónaíonn sa réadmhaoin a dhearbhú do Chomhairle  Contae Fhine Gall

Ioncam ó gach fostaíocht, lena n-áirítear féinfhostaíocht

Gach árachas sóisialta, cúnamh sóisialta, liúntais íocaíochta, pinsin, liúntais bhoird sláinte, liúntais oiliúna

Ioncam ó gach pinsean

Íocaíochtaí cothabhála leanaí

Liúntas Cúramóirí

Cén t-ioncam a ndéantar neamhaird air agus cíos á ríomh?

Liúntas Leanaí

Liúntas/pinsean dílleachta

Scoláireachtaí/Deontais Ardoideachais

Liúntas Breosla

Liúntas Maireachtála Aonair

Liúntais iníoctha faoi Rialacháin um Leanaí do chur ar Altranas 1954

Liúntais chúraim bhaile do leanaí faoi mhíchumas faoin Acht Sláinte 1970

Is ar an tionónta a fhanann an phríomhfhreagracht an Chomhairle a chur ar an eolas láithreach faoi aon athruithe ar ioncam nó ar chomhdhéanamh teaghlaigh. Iarrtar ar thionóntaí go tréimhsiúil cónaitheoirí teaghlaigh agus ioncam a dhearbhú. Féadfaidh muirear breise a bheith gearrtha ar thionóntaí nach dtuairiscíonn an fhaisnéis seo, í deimhnithe ina hiomláine, laistigh de thréimhse ama áirithe. Tá sé de fhreagracht ar thionóntaí an fhaisnéis riachtanach a chur ar ais a thuairisciú a luaithe agus is féidir.

Is féidir roinnt bealaí éagsúla a úsáid chun cíos a íoc:

De réir bhuiséad teaghlaigh (asbhaint ag an bhfoinse ó m’íocaíocht leasa shóisialaigh in oifig an phoist)

Buan-Ordú Bainc is féidir é a eagrú sa bhanc

Íoc Bille in oifig an phoist, ag úsáid cárta cíosa a sholáthraíonn an t-údarás áitiúil

Ag an deasc airgid in oifigí na n-údarás áitiúil

Íocaíochtaí ar líne trí Láithreán Gréasáin an údaráis áitiúil

Má tá aon cheist agat maidir le do Chíos/ Scéim Cóiríochta ar Cíos / Oibreacha Feabhsúcháin in ionad íocaíochtaí déan teagmháil le d’oifig áitiúil le do thoil.

Cliceáil anseo chun dul chuig an leathanach Tithíocht