Faigheann Fine Gall €74,000 ó Scéim na mBailte agus na Sráidbhailte do thionscadail COVID-19

Tacóidh an t-airgead le tionscadail shonracha i nDomhnach Bat, i bPort Reachrann, i mBaile an Ridire agus san Aill agus tacóidh sé leis na pobail sin freagairt do na dúshláin shonracha a bhaineann leis an bpaindéim COVID-19, ag cabhrú leo siopadóireacht a dhéanamh, bualadh le chéile agus oibriú go sábháilte.

Bhronn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail breis agus €74,000 ar Chomhairle Contae Fhine Gall faoi Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte - Bearta Luathaithe mar fhreagairt ar COVID-19.

 

Tacóidh an t-airgead le tionscadail shonracha i nDomhnach Bat, i bPort Reachrann, i mBaile an Ridire agus san Aill agus tacóidh sé leis na pobail sin freagairt do na dúshláin shonracha a bhaineann leis an bpaindéim COVID-19, ag cabhrú leo siopadóireacht a dhéanamh, bualadh le chéile agus oibriú go sábháilte.

 

Ag fáiltiú dó roimh fhógra na leithdháiltí ón Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphries, TD, dúirt Méara Fhine Gall, an Comhairleoir David Healy: “Tá sé thar a bheith tábhachtach cloí le treoirlínte sláinte poiblí chun sinn féin agus a chéile a chosaint ar COVID-19 agus ligfidh an maoiniú seo do na sráidbhailte seo i bhFine Gall gluaiseacht ar aghaidh go sábháilte lena dtionscadail phobail a thacóidh, dá réir sin, le gnóthaí áitiúla agus iad ag athoscailt."

 

Cuirfidh maoiniú de €25,000 ó Scéim na mBailte agus na Sráidbhailte ar chumas Domhnach Bat agus Port Reachrann dhá imeacht piriteicniúil a chur ar stáitse den chéad uair mar chuid de Festival of Flame Chomhairle na Comhairle ar Oíche Shamhna. Cinnteoidh an deontas go reáchtálfar imeachtaí ag Trá Dhomhnach Bat agus Trá Bhá an Túir, Port Reachrann, le scaradh sóisialta i bhfeidhm agus go n-úsáidfear iad freisin chun na costais a bhaineann le cur chun cinn na hócáide agus le soláthar trealaimh agus bearta sábháilteachta riachtanacha a chlúdach.

 

Cuirfidh deontas de €24,750 ar chumas Ionad Ealaíon Seamus Ennis san Aill, atá dúnta ó mhí an Mhárta, athoscailt go sábháilte agus riachtanais maidir le scaradh sóisialta a chomhlíonadh. Úsáidfear an t-airgead chun díonbhrat uile-aimsire chun an spás lasmuigh inúsáidte a leathnú, troscán lasmuigh agus aonaid sláintíochta a sholáthar a chuideoidh leis an Ionad réimse imeachtaí a óstáil agus méadófar cumas scaradh sóisialta an Ionaid.

 

Leis an maoiniú €24,300 do Bhaile an Ridire chun binsí picnice, binse cliste, seastáin rothair, mullaird soilsithe agus sábháilteachta a sholáthar beifear in ann úsáid nua a bhaint as spás poiblí an tsráidbhaile. Beifear in ann béilí a ithe lasmuigh agus cuideoidh sé le gnóthaí áitiúla a raibh orthu láithreacha suí faoi dhíon ar a n-áitribh a dhúnadh mar gheall ar rialacháin COVID-19.

 

Dúirt Stiúrthóir Forbartha Eacnamaíochta, Fiontar agus Turasóireachta Chomhairle Contae Fhine Gall, Emer O'Gorman: “D'oibríomar go dlúth le Coiste Féile Samhraidh Dhomhnach Bat agus Phort Reachrann, Ionad Ealaíon Seamus Ennis agus Cumann Pobail Bhaile an Ridire chun na tionscadail seo a fhorbairt agus an cuirfidh an €74,000 maoiniú a fuair muid ar ár gcumas na tionscadail a chur ar bun agus cuirfear borradh mór faoin bpobal agus faoin ngeilleagar áitiúil."

 

Cuirtear an Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte ar fáil tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chun forbairt tuaithe agus pobail a chur chun cinn agus chun tacú le pobail bheoga, chuimsitheacha agus inbhuanaithe ar fud na hÉireann.

 

I mbliana, tá an Scéim curtha in oiriúint chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ag teacht chun cinn a bhaineann le COVID-19 agus bainfidh 106 baile agus sráidbhaile ar fud na hÉireann leas láithreach as an maoiniú €2.8 milliún a fógraíodh an tseachtain seo.

 

Beidh béim faoi leith i bpríomh-Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte, a fhógrófar níos déanaí i mbliana, ar thionscadail a sheachadann díbhinn eacnamaíoch agus bearta chun freagairt do dhúshláin COVID-19, agus a leanfaidh ag tacú le gníomhaíochtaí de chineál an fhearainn phoiblí, feabhsú áiseanna i lár an bhaile agus líon méadaithe custaiméirí chuig bailte nó sráidbhailte lena n-áirítear gníomhaíochtaí turasóireachta. Cuimsíonn Pacáiste Spreagtha Mhí Iúil €10m breise do bhailte agus sráidbhailte, €5 mhilliún chun ionaid phobail a uasghrádú agus a fheabhsú agus €2 mhilliún breise chun tacú leis na hoileáin.