Cuireann Comhairle Contae Fhine Gall tús le hiarratas pleanála Cuid 8 do Bhealach Coisithe agus Rothaíochta ar Bhóthar Anraí Mhic Raghnaill

Harry Reynolds

Tá tús curtha ag Comhairle Contae Fhine Gall le hiarratas pleanála Cuid 8 do Bhealach Coisithe agus Rothaíochta ar Bhóthar Anraí Mhic Raghnaill i mBaile Brigín.

Tá an bealach mar chuid de Phlean Ghréasán Rothaíochta Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus beidh sé ina ghné thábhachtach den bhonneagar inbhuanaithe i mBaile Brigín.

Ag nascadh roinnt scoileanna agus conláistí áitiúla agus ag freastal ar chuid mhór den daonra áitiúil, sholáthródh an scéim, atá maoinithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair, nasc leis an  mBealach Cósta Fhine Gall atá beartaithe don todhchaí.

Dúirt an Méara Fhine Gall an Comhairleoir David Healy: “Cuirim fáilte roimh thús an phróisis iarratais ar scéim Bealach Coisithe agus Rothaíochta ar Bhóthar Anraí Mhic Raghnaill.

“Tá sé oiriúnach scéim rothaíochta a bheith ar an mbóthar atá ainmnithe in onóir an chéad Éireannaigh a bhuaigh craobh rothaíochta domhanda, an‘ Balbriggan Flyer ’ / ‘Eitleoir Bhaile Brigín’.

“Mar Chomhairle, táimid tiomanta dár sráideanna agus dár mbóithre i bhFine Gall a bheith ag caighdeán a dheartar go slán sábháilte do dhaoine atá ag siúl agus ar rothar. Tá an dearadh seo mar chuid den obair sin.

“Táimid ag déanamh na n-athruithe seo ar ár mbóithre agus ar ár sráideanna i gcomhairle leis an bpobal áitiúil agus leis an bpobal níos leithne. Táimid tiomanta go háirithe éisteacht le grúpaí a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine a bhíonn amuigh ag siúl agus ar rothar, agus ar dhaoine faoi mhíchumas a úsáideann ár mbóithre agus ár sráide, agus d’fhoghlaim ó dhea-chleachtas dearaidh in Éirinn agus thar lear.

“Molaim do gach duine sa phobal páirt a ghlacadh sa togra a bheidh ar oscailt do chomhairliúchán poiblí an tseachtain seo agus d'aiseolas a thabhairt maidir leis an dearadh."

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall, AnnMarie Farrelly: “Is cuid thábhachtach í an scéim d’iarracht Fhine Gall chun roghanna coisithe agus rothaíochta a dhéanamh níos inrochtana do chách, agus chun ár mbonneagar a dhéanamh níos ceangailte agus muid ag déanamh amhlaidh.

“Táim ag tnúth le dul chun cinn an tionscnaimh agus gabhaim buíochas as an méid maoinithe a chuir an tÚdarás Náisiúnta Iompair leis an scéim."

Dúirt Matthew McAleese, an Stiúrthóir Pleanála & Bonneagair Straitéisigh i gComhairle Contae Fhine Gall: “Tá an cumas ag an scéim atá beartaithe a bheith ina sócmhainn iontach do Bhaile Brigín agus do Fhine Gall.

“Tá an scéim comhsheasmhach le Plean Forbartha Fhine Gall 2017-2023 chun córas bóthair, coisithe agus rothaíochta sábháilte agus áisiúil a chinntiú a chuireann tréscaoilteacht, inrochtaineacht agus nascacht chun cinn idir forbairtí atá ann cheana agus forbairtí nua i mBaile Brigín."

Dúirt Michael Aherne, Ceann Forbartha Iompair san Údarás Náisiúnta Iompair: “Tá ríméad ar an ÚNI infheistíocht a dhéanamh sa tionscadal 3.1km seo, a ligfidh do dhaoine i mBaile Brigín siúl go dtí a n-ionad oibre áitiúil, go dtí páirceanna agus go háirithe go dtí leor scoileanna dul ar rothar go sábháilte agus go caoithiúil.

“Tá daonra an-óg agus atá ag fás i mBaile Brigín, tá bonneagar ardchaighdeáin mar seo riachtanach chun ligean don bhaile forbairt go rathúil agus go hinbhuanaithe."

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha beartaithe ar fáil lena n-iniúchadh ag http://consult.fingal.ie/en/browse agus le hiniúchadh nó le ceannach ar tháille nach mó ná an costas réasúnach a bhaineann le cóip a dhéanamh ón Máirt 7 Iúil 2020 go dtí Dé Céadaoin 5 Lúnasa 2020 ag an áit seo a leanas: Comhairle Contae Fhine Gall, Halla an Chontae, an Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, K67 X8Y2, le linn gnáthuaireanta oscailte (Luan go Déardaoin 9rn go 5in agus Dé hAoine 9rn go 4.30in).

Is féidir aighneachtaí nó barúlacha maidir leis an bhforbairt a bheartaítear a dhéileálann le pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeadh an fhorbairt suite, a dhéanamh ar líne ar an suíomh Gréasáin https://consult.fingal.ie/en/browse nó i scríbhinn chuig an Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, an Roinn Pleanála & Bonneagair Straitéisigh, Comhairle Contae Fhine Gall, Halla an Chontae, Sord, Co Bhaile Átha Cliath K67 X8Y2.

Caithfidh aighneachtaí nó barúlacha maidir leis an bhforbairt bheartaithe a chur isteach tráth nach déanaí ná 5in Dé Céadaoin 19 Lúnasa 2020.

CRÍOCH

Tuilleadh Sonraí

Cuimsítear sa scéim atá beartaithe bearta iomadúla chun áiseanna do choisithe agus do rothaithe sa cheantar a fheabhsú, lena n-áirítear;

 • Cosáin agus rotharbhealaí sábháilte agus fairsinge ar fud na scéime
 • Trasrianta nua séabra agus túcánacha ag an timpeallán atá ar an R132 (Sráid Bhaile Átha Cliath), rud a sholáthróidh pointí trasnaithe sábháilte ag an acomhal gnóthach seo.
 • Cláir ardaithe ag tromlach na n-acomhal rochtana chun trasrianta níos sábháilte do choisithe a sholáthar.
 • Comharthaí rothaíochta agus deighilte feabhsaithe, níos sábháilte ag acomhal Shráid an tSéipéil
 • Timpealláin nua níos sábháilte do rothair agus do choisithe le trasrianta séabra ag an taobh thuaidh den Bhóthar Anraí Mhic Raghnaill.
 • Pointí trasnaithe nua túcánacha ag Bóthar Anraí Mhic Raghnaill chun na naisc idir ceantair thoir agus thiar a fheabhsú.
 • Comharthaíocht agus marcálacha bóthair chun spás comhroinnte do rothaithe a léiriú ag Céide an Taoisigh.

I measc buntáistí na scéime tá:

 • Bealaí rothaíochta agus coisithe níos sábháilte á soláthar do roinnt scoileanna agus gnóthaí
 • Naisc fheabhsaithe á gcruthú do choisithe idir ceantair chónaithe agus lár Bhaile Brigín
 • Beidh an timpeallacht níos sábháilte agus beidh níos lú truaillithe agus astaíochtaí carbóin mar thoradh ar líon níos lú carranna ar an mbóthar
 • Éascófar stíl mhaireachtála níos gníomhaí do gach aois rud a thugann buntáistí iomadúla don fholláine choirp agus mheabhrach