Moil Spóirt Phobail Fhine Gall

Fingal Community Sports Hubs

Is í aidhm an mhoil spóirt phobail ná teagmháil a spreagadh le pobail áitiúla chun cur leis an rannpháirtíocht sa Spórt agus san Achlaíocht, trí chláir spóirt nua, agus leis an oiliúint agus an fhorbairt, agus leis an gcomhpháirtíocht. Oibríonn comhordaitheoir na mol spóirt agus oifigeach na mol spóirt i gcomhar le scoileanna, clubanna, seirbhísí óige agus grúpaí pobail áitiúla chun cur le cultúr an rannpháirteachais sa spórt agus leis an aclaíocht trí dheiseanna a chruthú do dhaoine chun triail a bhaint as gníomhaíochtaí nua.

Faoi láthair na huaire tá dhá mhol spóirt pobail againn i bhFine Gall:

Mol Spóirt Pobail Fhine Gall

Mol Spóirt Pobail Bhaile an Tirialaigh / Mhullach Eadrad

 

Chun teacht ar níos mó eolais faoi na moil spóirt phobail, téigh i dteagmháil le:

 

Ciaran Russell

Comhordaitheoir na Mol Spóirt Pobail

Ceantar - Baile Brigín & Baile an Tirialaigh / Mullach Eadrad

Eagraíocht - Fine Gall

Ríomhphost – ciaran.russell@fingal.ie

Fón – (087) 961 7530

 

Gordon Ward

Oifigeach na Mol Spóirt Pobail

Ceantar - Baile Brigín & Baile an Tirialaigh / Mullach Eadrad

Eagraíocht - Fine Gall

Ríomhphost: gordon.ward@fcrs.ie

Fón – (083) 326 7071