Titiocht

Bainistíocht Iompraíochta Frithshóisialta

Bainistíocht Eastáit

Leagann Comhairle Contae Fhine Gall amach conas a ndéileálann sé le droch-iompar ina Straitéis Iompair Frithshóisialta. Nuair a dhéileálaimid le gearáin a bhaineann le droch-iompar, bíonn dlúth-theagmháil againn leis An nGarda Síochána agus comhlachtaí reachtúla eile, lena n-áirítear Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Cad é Iompar Frithshóisialta?

Seo roinnt samplaí:

 • Ionsaí
 • Déileáil drugaí
 • Graffiti
 • Imeaglú nó ciapadh
 • Spraoithiomáint
 • Iompar glórach/cóisirí míréireacha
 • Loitiméireacht
 • Íde béil

An Rannóg Bainistíochta Eastát, An Roinn Tithíochta
Teileafón: (01) 890 5588 (idir 9rn agus 5in)
Saorghlao: 1800 333 444 (lasmuigh d’uaireanta oifige)

An Rannóg Bainistíochta Eastát, 
An Rannóg Tithíochta,
Oifigí na Cathrach,
Bóthar an Gharráin,
Baile Átha Cliath 15

Ríomhphost:   estatemanagement@fingal.ie

Nó tar go pearsanta chuig

Comhairle Contae Fhine Gall, An Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath

Oifigí na Cathrach, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 nó

Halla an Bhaile, Cearnóg Sheoirse, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath

Eolas Riachtanach

 • Dáta agus am na heachtra
 • Suíomh inar tharla sé
 • Sonraí na heachtra
 • Ainmneacha & seoltaí na ndaoine a líomhnaítear a rinne an choir
 • An bhfuil tuairisc tugtha do na Gardaí faoin eachtra

Ba chóir iompar frithshóisialta a thuairisciú don Gharda Síochána freisin.

Fiosraíonn an Chomhairle gach gearán agus déileáiltear leo faoi rún.

Straitéis Iompair Frithshóisialta Chomhairle Contae Fhine Gall 2010 -  Straitéis IFS 2010 
Leagan Gaeilge de Straitéis Iompair Frithshóisialta Chomhairle Contae Fhine Gall 2010  Leagan Gaeilge de Straitéis IFS 2010

 

Déan Teagmháil leis An nGarda Síochána

An Garda Síochána, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 Teileafón: 01 666 7000
An Garda Síochána, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9 Teileafón: 01 666 4000
An Garda Síochána, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath Teileafón: 01 666 4700
An Garda Síochána, An Chúlóg, Baile Átha Cliath 17 Teileafón: 01 666 4200
An Garda Síochána, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath Teileafón: 01 802 0510
An Garda Síochána, Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath 5 Teileafón: 01 666 4300

Faigh mo Ionadaí Poiblí

Tabhair tuairisc faoi Dhumpáil/Bruscar
Saorghlao: 1800 201 093

Tabhair tuairisc faoi Ábhar Tine Chnámh
Teileafón: (01) 890 5000 nó (01) 890 5588

Tabhair tuairisc faoi Chapaill ar Seachrán
Teileafón: (01) 890 6287

Tabhair tuairisc faoi imní faoi leas leanaí
Foireann um Chosaint Leanaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Teileafón: (01) 8567704 i mBaile Átha Cliath 15
Teileafón: (01) 8708000 i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath