Ceisteanna Coitianta um Oibríochtaí

Trádáil

Níl ann ach líon an-bheag de shuíomhanna buana ainmnithe le haghaidh trádála - tá trí cinn acu lasmuigh de reiligí atá ainmnithe chun bláthanna a dhíol.  Níl aon láithreáin ainmnithe eile sa Chontae le haghaidh trádála ar feadh na bliana. 

Ceadaíonn Comhairle Contae Fhine Gall trádáil fhorlíontach ag tránna ainmnithe i rith séasúr snámha an tsamhraidh (i.e. Mí an Mheithimh go mí Mheán Fómhair) amháin - de ghnáth le haghaidh uachtar reoite agus bia te.

 Leithdháiltear na suíomhanna seo trí chrannchur poiblí agus cuireann trádálaithe iarratais isteach timpeall Márta / Aibreán gach bliain agus fógraítear sonraí fúthu ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Fhine Gall go luath sa bhliain leis an bhfoirm iarratais ábhartha. 

 Ní cheadaítear aon trádáil ócáideach eile ar thailte poiblí ag am ar bith.   

 Is féidir leat sonraí faoin Lamháltas Trádála Trá a fháil, lena n-áirítear costais (nuair is cuí de réir ama) ar www.fingalcoco.ie/business-and-economy/licenses-and-permits/

Faoi Acht na mBóithre, cuirtear cosc ar aon bhac a chur ar bhóthar / chosán poiblí a d’fhéadfadh bac nó cur isteach ar úsáid shábháilte bóthair / chosáin phoiblí. Tá an duine a chuireann an struchtúr faoi dhliteanas dlíthiúil as aon timpistí agus / nó éilimh a eascraíonn as socrú aon earra neamhúdaraithe ar bhóthar / cosán poiblí.

Cliceáil anseo chun ár leathanach um Chomharthaíocht Fhógraíochta Fhine Gall a fheiceáil.

Bóithre

Téigh i dteagmháil le do thoil le roads@fingal.ie nó le do Chomhairleoir áitiúil. Déanfaidh an Rannóg Tráchta suirbhé chun a fháil amach méid an tiomáint róthapa, agus iompar tiománaithe sa cheantar.  Cuirfear aon bhearta bainistíochta tráchta a mheasfaidh an Rannóg Tráchta riachtanach chun cinn lena mbreithniú i gclár oibreacha na bliana seo chugainn.

Téigh i dteagmháil le do thoil le roads@fingal.ie nó le do Chomhairleoir áitiúil. Breithneofar an Bóthar a chur san áireamh mar chuid den chéad bhabhta eile d’athbhreithnithe ar luasteorainn i gComhairle Contae Fhine Gall

Ní cheadaíonn Comhairle Contae Fhine Gall úsáid scátháin tráchta ar an mbóthar poiblí mar go meastar gur guais tráchta iad d’úsáideoirí bóithre. Is féidir leo dul i bhfeidhm ar infheictheacht tiománaithe toisc go mbíonn siad mar chúis le ceannlampaí nó solas na gréine an tiománaí san oíche, nó ag amanna den lá a dhalladh.

 

Bainfear aon scátháin tráchta a chuirfear suas ar an mbóthar poiblí agus gearrfar na costais a thabhaítear ar an duine / na daoine atá freagrach as an suiteáil.

Ní sholáthraítear marcálacha lárlíne ar bhóithre cúnga tuaithe mar is féidir go mbeidh fadhbanna cothabhála ann de barr ró-rith agus baint an imeallbhealaigh.  Féadfaidh tiománaithe a bheith ag súil go mbeidh bóthar atá marcáilte le lárlíne sách leathan do lánaí tráchta teacht ina coinne.  Dá bhrí sin, níl sé mar pholasaí ag Oibríochtaí Tráchta líneáil a sholáthar ar bhóithre cúnga.

Níl sé mar bheartas ag Comhairle Contae Fhine Gall Línte Buí Dúbailte a shuiteáil in eastáit tithíochta ina bhfuil luasteorainn íseal agus gan trácht tríothu lasmuigh de chriosanna pá agus taispeána.  

Is beag tionchar a bheidh ag marcálacha mall ag forbairt chónaithe cul-de-sac beag ar iompar tiománaithe mar go bhfuil tiománaithe ar an eolas faoina dtimpeallacht cheana féin.  Tá Beartas na Rannóige Tráchta comhsheasmhach maidir leis an méid thuasluaite seo ar fud Chontae Fhine Gall.

Ní sholáthraíonn Comhairle Contae Fhine Gall ach comharthaí páirceála do chónaitheoirí ar bhóithre poiblí i gceantair chónaithe.  Tá sé an-deacair páirceáil do chónaitheoirí amháin a fhorfheidhmiú.

Tá cumhachtaí forfheidhmithe ag an nGarda Síochána maidir le saincheisteanna páirceála mídhleathacha.

Tá bearta glactha ag Comhairle Contae Fhine Gall chun rochtain ar pháirceanna agus ar spásanna oscailte a shrianadh nuair is féidir, agus déantar geataí aonfhir, mullaird agus bholláin a shuiteáil in áiteanna éagsúla.  Níl sé praiticiúil in imthosca áirithe pointí rochtana a dhúnadh mar chuirfeadh sé seo srian ar rochtain do Sheirbhísí Éigeandála, do dhaoine faoi mhíchumas nó do dhaoine le pramanna.

Bhí Comhairle Contae Fhine Gall agus na hÚdaráis Áitiúla eile i mBaile Átha Cliath páirteach i gcomhfheachtas feasachta poiblí a leag béim ar na contúirtí a bhaineann le cuadrothair agus rothair streachailte do leanaí, agus spreagadh ar thuismitheoirí gan iad a thabhairt mar bhronntanas.

Téigh i dteagmháil le do thoil le roads@fingal.ie nó le do Chomhairleoir áitiúil. Déantar mullaird a mheas i ngach láthair mar riachtanas a bheith suite siar achar beag ó imeall an chosáin agus dá bhrí sin d’fhéadfadh sé a bheith ina chontúirt do choisithe, d’úsáideoirí cathaoireacha rothaí agus do bhugaithe/phramanna a úsáideann an cosán. 

Téigh i dteagmháil le do thoil le roads@fingal.ie nó le do Chomhairleoir áitiúil. Scrúdóidh an rannóg tráchta an t-acomhal atá i gceist chun méid na scuaine ag an acomhal a chinneadh agus cuirfear aon riachtanais líneála le clár na n-oibreacha sínithe agus líneála.

Téigh i dteagmháil le do thoil le roads@fingal.ie nó le do Chomhairleoir áitiúil. Scrúdóidh an rannóg tráchta an áit atá i gceist agus cuirfear aon cheanglais sínithe leis an gclár oibreacha sínithe agus líneála

Téigh i dteagmháil le do thoil le roads@fingal.ie nó le do Chomhairleoir áitiúil. Déanfaidh an Rannóg tráchta measúnú ar an gceantar maidir lena oiriúnacht agus an soláthar do dhaoine faoi mhíchumas atá ann cheana. Is é Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann an comhlacht atá freagrach as suaitheantais/ceadanna Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas a bhainistiú agus a eisiúint.

 

Maidir le cónaitheoirí príobháideacha tá tabhairt isteach bá do dhaoine faoi mhíchumas faoi réir suaitheantas gorm a chur isteach. Níl sé mar pholasaí ag Oibríochtaí Tráchta bá páirceála do dhaoine faoi mhíchumas a sholáthar ina bhfuil cabhsa príobháideach agus colbha íslithe i láthair.

 

Ní mór iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig Comhairle Contae Fhine Gall le cóip de Phas Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas oifigiúil le haghaidh iarratais ar mharcáil bóthair.  Tá gá le faomhadh ón nGarda Síochána agus ónár nInnealtóir Tráchta. 

Téigh i dteagmháil le do thoil le roads@fingal.ie nó le do Chomhairleoir áitiúil.  Déanfaidh an Rannóg Tráchta suirbhé chun méid gluaiseachtaí coisithe ag an láthair a aimsiú. Má bhunaítear barántas cuirfidh an rannóg tráchta an láthair ar aghaidh ionas go ndéanfar breithniú air i gclár oibreacha na bliana seo chugainn. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an méid maoinithe atá ar fáil le haghaidh suiteáil comharthaí teoranta mar gheall ar shrianta buiséadacha agus go bhfuil roinnt áiteanna ag lorg maoinithe faoi láthair.

Téigh i dteagmháil le do thoil le roads@fingal.ie nó le do Chomhairleoir áitiúil. Déanfar iniúchadh ar an gceantar agus má mheastar go bhfuil gá leis, liostálfar é le breithniú mar chuid de Chlár Oibreacha amach anseo laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall. 

Téigh i dteagmháil le Roads@fingal.ie nó logáil an t-saincheist ar www.fixmystreet.ie  déanfar an cosán a iniúchadh, agus liostálfar aon oibreacha feabhais riachtanacha ar an gcéad chlár oibreacha eile. 

Caithfidh an t-iarratasóir (sealbhóir tí) iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Oscailte Bóthair agus conraitheoir a fhostú agus a mhaoiniú chun na hoibreacha a dhéanamh. Is féidir é seo a dhéanamh le hiarratas páipéir nó trí chóras ar líne na hOifige Bainistíochta Bóthair, ar féidir faisnéis chlárúcháin a fháil ina leith ar shuíomh Gréasáin an RMO ( http://www.rmo.ie/ ). Ansin déanann innealtóirí an cheantair an t-iarratas a mheas agus na coinníollacha a cheangal a bheidh le leanúint ag aon chonraitheoir, lena n-áirítear coinníollacha athshuímh ar feadh ré na n-oibreacha. Íoctar banna sula ndeonaítear an ceadúnas a aisíoctar go páirteach sa chás gur comhlíonadh na coinníollacha athshuímh.

Ní bhailíonn Comhairle Contae Fhine Gall sonraí ó na ceamaraí toisc nach dtaifeadann siad. Is le haghaidh fotha bheo amháin atá siad agus níl siad le húsáid ach ag an rannóg tráchta sa Rannóg Oibríochtaí.

Déanann an Rannóg Oibríochtaí gach bóthar atá faoi smacht Chomhairle Contae Fhine Gall a choimeád. Is seirbhís ar líne é www.fixmystreet.ie a úsáideann an Chomhairle a ligeann duit saincheisteanna neamh-éigeandála maidir le bóithre a thuairisciú nó mar mhalairt air sin déan teagmháil le Roads@fingal.ie

 

Má tá cónaí ort i gceantar i bhFine Gall a bhfuil Scéim Páirceála Íoc agus Taispeáin agus Ceadanna aige, déan teagmháil linn ag HowMaloparea@fingal.ie chun iarratas a dhéanamh ar Chead Páirceála Cónaitheora nó chun é a athnuachan, chun iarratas a dhéanamh ar chead páirceála do dhaoine a thugann cuairt ort, chun iarratas a dhéanamh ar cead páirceála do dhuine a sholáthraíonn seirbhísí cúraim duit. Féadfaidh tú sonraí na feithicle ar do chead a athrú freisin.

Téigh i dteagmháil leis an gceantar oibríochta ábhartha ag: Baile Brigín / Sord:   Balswooparea@fingal.ie , Binn Éadair / Mullach Íde:  HowMaloparea@fingal.ie , nó Caisleán Cnucha/ Mullach Eadrad:   CasMuloparea@fingal.ie

 

Téigh i dteagmháil le Roads@fingal.ie www.fixmystreet.ie

 

Tá, ach ar an drochuair, tá siad thar a bheith costasach le húsáid.

Níl sé indéanta gach cosán a láimhseáil leis an scaiptheoir bóthair mar gheall ar fheithiclí atá páirceáilte agus an contúirt atá ann go mbuailfear coisithe le gráiní salainn. Bheadh cóireáil le lámh nó le meaisín róchostasach, neamh-eacnamaíoch agus dian ar acmhainní.                            

              

Cliceáil anseo le haghaidh ár leathanach Bóithre agus Iompair a fheiceáil.

Crainn/Fálta

Ní féidir fálta a ghearradh ach idir an 1 Meán Fómhair agus deireadh mhí Feabhra gach bliain. Níor chóir duit fálta a ghearradh le linn an tséasúir neadaithe éan idir an 01 Márta agus 31 Lúnasa. Le díolúintí áirithe m.sh ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta.

Ba chóir gearáin faoi ghearradh fhálta sceach a tharchur chuig an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus/nó chuig an nGarda Síochána.

Ba chóir gearáin maidir le fálta sceach (agus crainn) a mbíonn tionchar acu ar shábháilteacht tráchta a dhíriú chuig Rannóg na mBóithre den Chomhairle.  Téigh i dteagmháil le  B%61l%73woop%61rea@fingal.ie " rel="nofollow"> Balswooparea@fingal.ie HowMaloparea@fingal.ie CasMuloparea@fingal.ie

 

Scrúdóidh ár rannóg Oibríochtaí an crann agus má mheastar go bhfuil crann sláintiúil beidh sé cosanta.  Ní leagfar aon chrann ná ní dhéanfar é a bhearradh gan chúis mhaith agus díspreagfaidh Comhairle Contae Fhine Gall aon leagan nó bearradh nach bhfuil gá leis. Téigh i dteagmháil le  Balswooparea@fingal.ie HowMaloparea@fingal.ie CasMuloparea@fingal.ie

 

Is féidir le húinéirí / áititheoirí aon bhrainsí / fásra a théann siar ar do réadmhaoin a ghearradh siar go dlíthiúil go dtí do bhalla teorann.

 

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall bainistíocht ar a Daonra Crann sráide tríd an mBeartas Crann Fhine Gall comhaontaithe.  Mar chuid den bheartas déantar suirbhéanna ar gach crann sráide ar bhonn rialta.  Is iad na Rannóga Oibríochtaí atá freagrach as crainn sráide a chothabháil agus cosáin phoiblí a dheisiú.   Má bhíonn aon ábhar imní ort Téigh i dteagmháil le Balswooparea@fingal.ie , HowMaloparea@fingal.ie , CasMuloparea@fingal.ie

 

Déantar Meilt Stumpa suas le ceithre huaire sa bhliain, déantar meilt stumpa nuair a bhíonn líon indéanta stumpaí ann chun conraitheoir a thabhairt isteach.  Téigh i dteagmháil le  Balswooparea@fingal.ie HowMaloparea@fingal.ie CasMuloparea@fingal.ie

 

Cliceáil anseo le haghaidh ár Straitéis Bainistíochta Crann.

Cuibhreann

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall bainistíocht ar thart ar 900 ceap cuibhrinn aonair ag ceithre shuíomh éagsúla ar fud an Chontae.  Tá trí cinn de na suíomhanna sa Chontae Thuaidh ag Tuirbhe i Domhnach Bat, sna Sceirí agus i mBaile Brigín. Tá an ceathrú láithreán suite i mBaile an Phaoraigh, gar do Mullach Eadrad i gceantar Bhaile Átha Cliath 15.

 

Tá trí mhéid plota éagsúla ar fáil ar cíos: 

50 méadar cearnach - costas in aghaidh na bliana € 50 

100 méadar cearnach - costas in aghaidh na bliana € 100

200  méadar cearnach - costas in aghaidh na bliana € 200 (níl na ceapacha 200 méadar cearnach ar fáil ach ar ár suíomhanna Bhaile Brigín agus Tuirbhe).  

 

Tá Coiste Cuibhrinn gníomhach ag feidhmiú ag gach láithreán cuibhrinn.  Déanann na coistí seo ionadaíocht agus leasanna shealbhóirí na ceapaí a chur chun cinn.  Ceanglaítear ar gach sealbhóir ceapaí a bheith ina mbaill dá gCumann Cuibhrinn.  Is é an costas bliantúil chun dul isteach ná €10.  Tá feidhm ag an táille aonair seo de €10 beag beann ar líon na gceapach atá ar cíos ag duine.  Oibríonn Comhairle Contae Fhine Gall go dlúth le Coistí Cuibhrinn chun déileáil le haon saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn.

Ritheann an tréimhse athnuachana do gach bliain ón 1 Eanáir go dtí an 31 Eanáir.

Go luath i mí na Nollag scríobhann Comhairle Contae Fhine Gall chuig gach sealbhóir ceapaí ag fiafraí díobh ar mhaith leo a gceapach chuibhrinn a athnuachan don bhliain dár gcionn. 

Ní mór dóibh siúd ar mian leo athnuachan:

an AL2- Foirm Athnuachana Ceapaí a chomhlánú ‌

an Comhaontú Ceadúnais bán a chomhlánú 

Glaoch a chur ar an Oifig Airgid Thirim agus an íocaíocht ábhartha don cheapach a thabhairt (lena n-áirítear an Táille Cumann Cuibhrinn de €10).

Na foirmeacha comhlánaithe a chur ar ais mar aon le cruthúnas íocaíochta chuig an oifig seo roimh an dáta deiridh. 

Leithdháiltear iarratais ar cheapacha ar bhonn bliantúil. Ritheann an tréimhse chun iarratas a dhéanamh ar chuibhreann ón 1 Eanáir go dtí an 31 Eanáir gach bliain.

Ní mór dóibh siúd ar mian leo iarratas a dhéanamh ar cheapach nó ar shealbhóirí ceapaí atá ann cheana féin ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an dara cheapach nó ceapach ina dhiaidh sin:

An AL1 - an Fhoirm Iarratais ar Cheapach ó 2020 a chomhlánú (Aguisín 4)

An fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais chuig an oifig seo roimh an dáta deiridh.

Ansin scríobhann Comhairle Contae Fhine Gall chuig gach iarratasóir nua nuair a bheidh an tréimhse ligin dúnta (Aguisín 5).

Leithdháileann an Chomhairle ceapacha ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce.  

Téigh i dteagmháil le Allotments@fingal.ie le do thoil.  

Féadfaidh cuibhreann an méid seo a leanas a chur ar fáil: -

 Foinse mhaith bia inacmhainne - tá na bunúis ar eolas agat 

 Féadfaidh tú do chuid torthaí, glasraí agus bláthanna úra féin a fhás

 Áineas corpartha sláintiúil do gach aoisghrúpa is ea cuibhreann a oibriú 

 Asraon sóisialta - Baineann daoine ó gach aoisghrúpa agus raon leathan de chúlraí sóisialta úsáid as na cuibhrinn agus foghlaimíonn siad go léir óna chéile trí gharraíodóireacht lena gcéile

Tá luach oideachasúil ag cuibhrinn - tá cuibhrinn ag roinnt scoileanna agus grúpaí oideachais

Nuair a leithroinntear cuibhreann ort is féidir leat leanúint ar aghaidh ag athnuachan do Chomhaontaithe Ceadúnais gach bliain, áfach, má theipeann ort na téarmaí agus na coinníollacha a chomhlíonadh, féadfar do Chomhaontú Ceadúnais a fhoirceannadh, agus do cheapach a athligean.

 Tá raon áiseanna ar na láithreáin chuibhrinn lena n-áirítear fálú agus geataí, soláthairtí uisce píopaithe, leithris, carrchlós agus coimeádáin stórála.

Ceadaítear struchtúir lena n-áirítear Seideanna, Polatholláin agus Tithe Gloine ar láithreáin chuibhrinn, faoi réir coinníollacha.

Níl, ní cheadaítear tine chnámh

 Ceadaítear leanaí ar an leithroinnt, ach caithfear iad a mhaoirsiú agus gan a bheith ina núis do shealbhóirí de cheapaí eile.

Is féidir gaolta nó cairde a bheith agat chun cabhrú le do cheapach a oibriú, áfach, ní féidir an cuibhreann a fholigean do dhuine ar bith.

Níl sé mídhleathach Roundup a úsáid agus tá sé ar fáil go forleathan i siopaí agus i siopaí crua-earraí.  Den chuid is mó úsáideann Comhairle Contae Fhine Gall luibhicíd meascán d’fhínéagair, curtha ag úsáid feidhmitheoir rialaithe, atá sábháilte le húsáid in aice le hainmhithe.

Cliceáil anseo le haghaidh ár leathanach um Bainistíocht Chuibhrinn a fheiceáil.

Páirceanna, Spásanna Oscailte, Páirceanna Imeartha, Maoin Oidhreachta

Déantar cigirí páirceanna a iniúchadh gach maidin Dé hAoine agus foilseofar tuarascáil ar shuíomh Gréasáin na gComhairlí ar an nasc seo https://www.fingal.ie/playability-pitches

 

Le blianta beaga anuas tá Comhairle Contae Fhine Gall tar éis bogadh ar shiúl ó bhinsí cuimhneacháin mar a chonaiceamar thar na blianta go ndéantar loitiméireacht ar na binsí agus is féidir leis an teaghlach a bheith trína chéile nuair a fheiceann siad an binse tiomnaithe millte agus loitiméireacht air.

Is féidir le Comhairle Contae Fhine Gall an deis crann a phlandáil i gceann dár bpáirceanna Oidhreachta.  Is é costas gach crainn €100 agus déanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall maoirseacht ar phlandáil agus ar chothabháil crann.  Téigh i dteagmháil le  Balswooparea@fingal.ie HowMaloparea@fingal.ie CasMuloparea@fingal.ie

 

Gearrtar féir ar spásanna oscailte/glasa ar thimthriall trí seachtaine.  Gearrtar páirceanna spóirt Fhine Gall gach seachtain. Ní bhaineann Fine Gall gearrthóga féir as, toisc go n-úsáidtear é chun cothaithigh luachmhara a thabhairt ar ais san ithir.

Seo mar a oibríonn sé:

Roghnaíonn tú limistéar poiblí le glacadh agus le glanadh trí bhruscar a bhailiú, leapacha bláthanna a chothabháil nó fiú ballaí a phéinteáil. Cuirfidh an Chomhairle tacaíocht ar fáil i bhfoirm veisteanna hi-vis, bailitheoirí bruscair, lámhainní, málaí agus péint allamuigh. Baileoimid na málaí bruscair tar éis do ghlanadh suas, ar an drochuair, ní féidir linn dramhaíl ghlas a bhailiú.

Oibríonn an scéim seo go rathúil i bhFine Gall le grúpaí ag glacadh stráicí bóthair, codanna de thránna, bainc bhuidéal agus in áiteanna a gcaitear go leor bruscair.

I do 'Phaiste a Ghlac tú' coinnigh aon ghnáthóga atá ann cheana mar eidhneán agus bláthanna fiáine ionas go mbeidh na feithidí pailnithe iad a úsáid.

I measc na ngníomhartha tábhachtacha tá: -

Níos lú gearrtha féir

Níos lú spraeála

Bláthanna atá níos saibhir ó thaobh pailine de a chur

Íoslódáil foirm chlárúcháin anseo:  Foirm Chlárúcháin um Phaiste a Ghlacadh

 

Iarrataí ar scannánú i gceantair riaracháin Chomhairle Contae Fhine Gall

Ceadófar scannánú i gceantair riaracháin Fhine Gall le toiliú na Comhairle agus faoi réir na dtéarmaí, na gcoinníollacha agus na dtáillí gaolmhara.

Caithfear gach iarratas ar scannánú a chur isteach i scríbhinn 10 lá roimh ré.

Árachas:

Tá gá le hÁrachas Dliteanais Phoiblí ar luach €6.5 milliún chun an Chomhairle a shlánú.

Ní mór do mhic léinn ó choláiste creidiúnaithe, ag iarraidh scannánú a dhéanamh do thionscadail srl., Cóip d’Árachas Dliteanais Phoiblí na gColáistí a chur faoi bhráid mar shlánú don Chomhairle.  Ní bheidh aon táille ar scannánú iarbhír. 

Táillí:

Seo a leanas na táillí bunaithe ar €120 san uair: -

Táille Leath Lae (4 uair an chloig) €480

Lá Iomlán (suas le 7 n-uaire an chloig) €840

 

Maidir le húsáidí fada, lena mbaineann socruithe sonracha, d’fhéadfadh na muirir a bheith faoi réir caibidlíochta lena n-áirítear aon chostais ragoibre a thabhaíonn foireann CCFG a íoc.

Caithfear gach táille a thaisceadh sula ndéantar an scannánú. Ba chóir seiceanna a bheith iníoctha le Comhairle Contae Fhine Gall agus iad a chur ar aghaidh chuig Rannán Oibríochtaí Baile Brigín/Sord, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.

Eisceachtaí ó Tháillí:

Ní ghearrfar aon táille ar scannánú atá de chineál cultúrtha nó doiciméadach

Ní ghearrfar aon táille ar scannánú ag mic léinn ó choláiste creidiúnaithe

Téigh i dteagmháil le  Balswooparea@fingal.ie HowMaloparea@fingal.ie CasMuloparea@fingal.ie

 

Páirc Bhaile Shoird, Páirc Orlynn, Lusca, Páirc Bhaile na Sceirí, Spás Oscailte Bhaile an Ridire

Déan Teagmháil Linn:

Teil: (01) 890 5596, Ríomhphost:  BalSwoOpArea@fingalcoco.ie

 

Páirc Bhaile Trá, Cill Fhionntain, Páirc Ghráinseach na Mara, Cill Fhionntain, Páirc an Tobair Naofa, Sonraí teagmhála do Chlub Leadóige Lawn Trackside, Baile Dúil: https://sites.google.com/site/tracksideltc/

Déan Teagmháil Linn:

Teil: (01) 890 6260 Ríomhphost:  howmaloparea@fingal.ie

 

Eastát na Mailpe, Baile an Chairpintéaraigh, Coill na hAbhann  

Déan Teagmháil Linn:

Teil: (01) 890 4599

Ríomhphost:  CasMulOpArea@fingalcoco.ie

 

Is iad clubanna áitiúla a bhainistíonn na cúirteanna thar ceann na Comhairle. Tá a Suíomh Gréasáin féin ag roinnt clubanna áitiúla, cliceáil ar an nasc thuas.

Caisleán Ard Giolláin

Diméin Mhullach Íde

Páirc na Mílaoise

Diméin an Droichid Nua

Páirc Réigiúnach Sheantraibh

Páirc San Caitríona 

Baile Átha Cliath 15

An Bhearnbhálaigh

Páirc na Feá

Páirc na Coirre Duibhe

Lios Risteaird

Baile an Hartaigh

Tobar Mhuire

Ionad Pobail Mhullach Eadrad

Ongar

Búlbhard Amharc na Páirce

Eastát Parnell

Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh

Coill na hAbhann

Trá Chill Fhionntain

Baile an Tirialaigh

Páirc an Choireáin

Baile an Fhaoitigh 

Ceantar Mhullach Íde / Bhinn Éadair

Páirc Chois Bá

Gráinne Ní Mháille

Amharc Thobar Muire

Faiche Thobar Muire

CUAN/ promanáid Bhinn Éadair

Maigh Cláir

PSLC Phort Mearnóg

Páirc an Ráschúrsa

Páirc Bhallaí Robac

Seabury

Gráinseach na Mara

San Anna Port Mearnóg

Cois na Deargaile

Lána Mhic Coitil

Coill Cooper

Trá/Cuaisín Chill Fhionntain 

Sord

Páirc Túr Martello Baile Brigín

Baile Brigín - Páirc Millpond

Baile Anraí

Baile Bachaille

Baile Scadán

Banstand (le glacadh ar lámh in 2020)

Barr na gCaorach

Silíní Boromine

Cúirt Bhórú

Bóthar Bhaile Breacáin

Féarach Bhrí Mhór

Dún Eimhire

Dún Sláinte

Páirc na Gléibe, Baile an Ridire

Páirc an Chuain

Lusca

Maigh Lárach

Port Reachrann

Eastát Ráth Aingile

An tOileán Rua

Páirc Choill an Droma

Móinéar na hAbhann

An Ros Coill Chionn Iúir

Na Sceirí

San Caitríona

Páirc bhaile Shoird

Thornleigh

 

Tá na clóis súgartha sna diméin oscailte ar aon dul le huaireanta oscailte na páirce (nó dúnann siad 30 nóiméad de ghnáth sula ndúnann an pháirc)

Tá clóis súgartha eile oscailte 24 uair an chloig.

Tá trealamh súgartha rochtana uilíoch éagsúla ag ár gclóis súgartha go léir. Bheadh méid níos mó píosaí súgartha inrochtana ag na clóis súgartha is déanaí a osclaíodh (Páirc an Chuain, An Rois, Bóthar na bhFolcadán Baile Brigín, Páirc Glebe Baile an Ridire). De réir mar a bhíonn na clóis súgartha go léir á n-athchóiriú, treoraíonn éiteas na rochtana uilíche agus na súgartha nádúrtha an sainchúram dearaidh.

Ní mór gach drón a chlárú go héigeantach de réir Ordú Aerárthaí Beaga gan Fhoireann (Ladrainn ) agus Roicéid SI563 nó 2015.  Ní mór gach drón os cionn 1kg a chlárú le hÚdarás Eitlíochta na hÉireann HTTPS://WW.IAA.IE/GENERAL-AVIATION/DRONES .  Féadfaidh srianta a bheith i bhfeidhm.

Ba chóir go soláthródh gach léiriúchán / scannánú fianaise ó Chomhairle Contae Fhine Gall ar árachas lena slánaítear Comhairle Contae Fhine Gall.  Téigh i dteagmháil le  Balswooparea@fingal.ie Howmalarea@fingal.ie Casmularea@fingal.ie

 

Ní féidir Brathadóirí Miotail a úsáid gan chead

Is é €85 an pas teaghlaigh (lascaine €10 d’Fhoireann CCFG).

Cliceáil anseo le haghaidh ár leathanach Páirceanna, Tránna agus Spásanna Oscailte.

Soilsiú Poiblí

Téigh i dteagmháil le publiclighting@fingal.ie nó cláraigh ar www.fixmystreet.ie

Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar agus an locht á thuairisciú.

Ainm an bhaile/sráidbhaile/eastáit nó na sráide.

An uimhir ar an cuaille (a shainaithnítear go ginearálta i dubh suite ar chúlra bán os cionn leibhéal na súl ar an gcuaille).

Suíomh an tsolais (mar shampla, taobh amuigh de theach uimhir 5).

D'ainm agus d'uimhir teagmhála.

.

Rialú lotnaidí

Soláthraíonn Rialú Lotnaidí FSS seirbhís cúirtéise deonach don phobal nó d’úinéir-áititheoir áitribh d’fhrancaigh amháin. Ní dhéileálann Rialú Lotnaidí FSS le hárasáin d’aon áitribh a íocann táillí bainistíochta.  Tá an chuideachta bainistíochta nó cothabhála freagrach as cóireáil rialaithe lotnaidí sna háitribh seo.  Is féidir teagmháil a dhéanamh le Rialú Lotnaidí FSS ar 01 -8605860

Tránna
flags at beaches

Oibríonn 35 Garda Tarrthála ar ár 10 limistéar snámha ainmnithe (oibríonn 13 stáisiún garda tarrthála san iomlán ar an deireadh seachtaine agus ar an Saoire Bainc i mí an Mheithimh amháin agus go lánaimseartha (Luan go Domhnach) do mhí Iúil agus Lúnasa agus arís deireadh seachtaine amháin i mí Mheán Fómhair (más infheidhme). Is iad a n-uaireanta oibre 11rn go 7in gach lá.

Caithfidh Teastas Garda Tarrthála Trá bailí reatha a bheith ag gardaí tarrthála. 

Tá 13 stáisiún garda tarrthála ag na suíomhanna seo a leanas:

Baile Brigín

Na Sceirí

Loch Sionnaigh

An Ros Thuaidh

An Ros Theas

Port Reachrann, An Brook

Domhnach Bat, Baile Carraige

Mullach Íde

Port Mearnóg I.

Port Mearnóg II

Port Mearnóg III

Chill Fhionntain, An Coinicéar

Binn Éadair, Claremont

Féadfaidh an Chomhairle ceantair den trá agus tréimhsí ama a ainmniú lasmuigh de na limistéir snámha fhorchoimeádta, áit a gceadaítear do dhaoine surfáil, clársheoladh, surfáil eitleoige, seoladh, curachóireacht agus cadhcáil.

Is féidir na tránna seo a leanas a úsáid le haghaidh na ngníomhaíochtaí thuas - Port Mearnóg, Domhnach Bat, Port Reachrann, An Ros (N & S), na Sceirí (S), Baile Brigín agus Loch Sionnaigh. Ní féidir Claremont, Binn Éadair agus Bóthar an Choinicéir, Cill  Fhionntain a úsáid ach le haghaidh curachóireachta agus cadhcála.

Féadfaidh an Chomhairle trá / tránna a ainmniú, lasmuigh de na limistéir snámha fhorchoimeádta, agus tréimhsí ama, lasmuigh den séasúr snámha, atá oiriúnach le haghaidh cairtíneacht eitleoige.

Ní bhaineann na fodhlíthe seo le haon cheann de na gníomhaíochtaí thuasluaite a bhíonn ag gabháil do níos mó ná 200 méadar amach ón gcósta.

Beidh gach duine a bhíonn ag surfáil, ag clársheoladh, ag surfáil eitleoige, ag cairtíneacht eitleoige nó ag luamhaireacht talún ar an trá/limistéar urthrá freagrach agus faoi dhliteanas as aon damáiste nó díobháil do mhaoin nó do dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina chúis leis.

Caithfidh duine ar bith ar mian leis scaird-sciáil, sciáil uisce nó bád a úsáid ar lochanna nó ar uiscebhealaí iarratas a dhéanamh chuig an gcomhairle ar chead.

Fodhlíthe Bád Cumhachta scaird-sciála Léarscáil Bhinn Éadair Port Mearnóg

Fodhlíthe Bád Cumhachta Scaird-Sciála Léarscáil Mullach Íde Domhnach Bat

Fodhlíthe Bád Cumhachta Scaird-Sciála Léarscáil Port Reachrann An Ros Loch Sionnaigh

Fodhlíthe Bád Cumhachta Scaird-Sciála Léarscáil Baile Brigín

Fodhlíthe lena Rialaítear Ceardaíochta Áineasa 2006

 

Le linn na tréimhse ón 1 Meitheamh go 31 Lúnasa i cibé bhliain beidh cead ag daoine madra a thabhairt ar an trá/urthrá (i) faoi smacht pearsanta leordhóthanach, roimh na huaireanta 11.00rn. agus tar éis na huaireanta 6.00in (ii) a bheith ar iall i ngach Limistéar Snámha Forchoimeádta idir 11.00rn agus 6.00in. Is féidir leat madraí a thabhairt leat ar thrá / urthrá gach lá eile ag am ar bith den lá i rith na míonna: Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, Bealtaine, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, Samhain, agus Nollaig. Má thugann tú do mhadra chun na trá cinnteoidh tú na rudaí seo a leanas: - • Tá sé ar iall nó faoi smacht leordhóthanach; • Níl sé ag cur isteach ar dhuine ar bith a úsáideann an trá nó a bheith mar chúis imní, ag ruaig, ag gortú nó ag cur isteach ar aon ainmhithe, éin nó créatúir eile ar an trá/urthrá; • A chuid faecais a bhaint agus a thaisceadh i mbosca bruscair. (Tá madraí treorach do na daill díolmhaithe ón bhfodhlí seo mar aon le madraí a choinníonn an Garda Síochána agus a úsáideann ball den Gharda Síochána go hiomlán chun a dhualgas a chomhlíonadh). Beidh gach duine a thugann madra isteach ar an trá/limistéar urthrá freagrach agus faoi dhliteanas as aon damáiste nó díobháil do mhaoin nó do dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina chúis leis.

Féadfaidh tú capall / capaillíní a mharcaíocht ar thrá / urthrá le linn na tréimhse 1 Meitheamh go 31 Lúnasa i gcíbe bhliain roimh 11.00in agus tar éis 8.00in.

Is féidir leat capaill a thabhairt leat ar thrá/urthrá gach lá eile ag am ar bith den lá i rith na míonna:

Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, Bealtaine, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, Samhain, agus Nollaig, Ach amháin Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Poiblí - idir 11.00rn agus 8.00in. 

Cinnteoidh na daoine atá i gceannas ar chapall / chapaillíní ar thrá/úrthrá na rudaí seo a leanas: - • Tá sé faoi smacht leordhóthanach; • Níl sé ag cur isteach ar dhuine ar bith a úsáideann an trá nó a bheith mar chúis imní, ag ruaig, ag gortú nó ag cur isteach ar aon ainmhithe, éin nó créatúir eile ar an trá/urthrá; • A chuid faecais a bhaint agus a thaisceadh i mboscaí bruscair.

• Bíonn marcaíocht capall faoi bhun an mheánmharc ard-taoide, ach amháin chun rochtain a fháil ar an trá / urthrá nó chun dul amach air.

• Tá cosc ar chapaill i Limistéir Speisialta Caomhnaithe agus i Limistéir faoi Chosaint Speisialta 'ach amháin nuair a chuirtear cosáin adhastair ar fáil.

• Ní cheadaítear Cleachtadh Póló Capall gan toiliú na Comhairle.

Bain tú féin as an uisce / i bhfad ón smugairle róin.  Faigh cabhair agus comhairle ó ghardaí tarrthála má tá tú ar thrá ar a bhfuil gardaí tarrthála. Déan iarracht aon braiteoga ceangailte a bhaint go cúramach tríd an áit cealgtha a shruthlú le huisce farraige, braiteoga a bhaint le lámhainní ort, bata glan, pionsúirín, nó scríobadh go réidh le imeall cárta creidmheasa. Ná déan iarracht iad a chuimilt uaidh.

Is féidir comharthaí éadroma péine agus at a chóireáil le pianmhúcháin simplí cosúil le paraicéiteamól agus iobúpróifein.  Féadfaidh tochas éadrom ar an áit cealgtha a fhaoiseamh le huachtair frith-hiostaimín. D’fhéadfadh an cealg a fhaoiseamh trína chur ar maos in uisce te nó pacáistí fuara tirime chun an a chur pian a laghdú, ag brath ar an gcineál chealg smugairle róin.  Coinnigh aon chréacht phollta glan agus tirim ionas nach mbeidh sí ionfhabhtaithe.

I measc na n-airíonna níos déine tá: pian dian, pian a mhaireann ar feadh fada buain, at san áit chealgtha, frithghníomhartha craicinn suntasacha agus fadtéarmacha. Frithghníomhartha géire tromchúiseacha a dteastaíonn aird leighis phráinneach uathu

Cad nach ceart a dhéanamh?

Ná cuimil an áit.  Ná sruthlaigh in uisce úr. Úsáid uisce farraige.  Ná déan fual (mún) ar an gcealg. Ná húsáid fínéagar le haghaidh na gcineálacha cealga smugairle róin a d’fhéadfadh tarlú in Éirinn.  Ná húsáid alcól. Ná cuir bindealán daingean air. 

Tosaíonn an séasúr snámha ar an gcéad Satharn i mí an Mheithimh agus maireann sé go dtí an 31 Lúnasa gach bliain agus leathnaítear é chun an chéad 2 dheireadh seachtaine i mí Mheán Fómhair a chlúdach le haghaidh Tránna na mBrat Gorm.

Bíonn leithris ar thránna séasúrach agus dá bhrí sin níl siad oscailte ach don séasúr snámha ó Mheitheamh go deireadh Lúnasa, ach amháin 4 shuíomh atá oscailte i gcaitheamh na bliana:

2 sna Sceirí

1 i mBaile Brigín

1 i gCuan an Rois

Cliceáil anseo le haghaidh ár leathanach Aimsigh Trá a fheiceáil.

Reiligí

Téigh i dteagmháil le HowMaloparea@fingal.ie le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Ní hionann gach reilig - adhlacadh 2 agus 3 den chuid is mó ach tógtar 4 cónra i gcuid de San Fhionntain (Cill  Fhionntain).

An oiread agus is mian leat.

Téigh i dteagmháil le dealbhóir séadchomhartha/saor cloiche a chuirfidh iarratas isteach ar do shon. 

Tógann an dealbhóir/an saoir bunsraith mura bhfuil ceann ann cheana.

Níl aon ról ag Comhairle Contae Fhine Gall ina leith seo, is faoin teaghlach atá sé iad féin a shocrú.

Tá sé seo suas leis an teaghlach chun teagmháil a dhéanamh le cuideachta cothabhála Uaighe, ní thairgeann Comhairle Contae Fhine Gall seirbhís den sórt sin.

Téigh i dteagmháil le hOifig na Reilig le do thoil.

Téigh i dteagmháil le H%6f%77M%61lopar%65%61@fingal.ie " rel="nofollow"> HowMaloparea@fingal.ie le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Cliceáil anseo le haghaidh ár leathanaigh um Sholáthar agus Cothabháil Reiligí.