Ceisteanna Coitianta um Chomhshaol

Ón 1 Meán Fómhair 2012 is cion anois é gual “toiteach” nó biotúmanach a dhó áit ar bith i gCathair nó i gContae Bhaile Átha Cliath, agus féadfar fíneáil suas le €5,000 a ghearradh ort sa chúirt má dhéanann tú sin.

Níl! Tá sé mídhleathach anois dramhaíl tí nó gairdín a dhó, agus féadfar fíneáil suas le €3,000 a ghearradh ort as é sin a dhéanamh. Tá "Dó sa Chúlchlós" go dona don timpeallacht, cruthaíonn sé núis do chomharsana agus féadann sé fadhbanna sláinte a chruthú.

Más rud é gur b’éigean duit cur suas le núis torainn ó áitribh tí nó chónaithe féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go díreach chuig do Chúirt Dúiche áitiúil ar Ordú Cúirte faoi Alt 108 den Acht um Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Féadfaidh daoine a mbíonn tionchar ag núis torainn orthu de bharr tionóntaí atá in áitribh phríobháideacha ar cíos iarratas a dhéanamh go díreach ar an mBord Tionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (PRTB) ag www.prtb.ie nó glaoigh ar (01) 635 0600 chun an fhadhb a réiteach. Féadann an PRTB tiarnaí talún a ordú go dlíthiúil lena chinntiú go gcomhlíonann a dtionóntaí téarmaí a gcomhaontuithe tionóntachta maidir le torann agus cineálacha eile iompraíochta frithshóisialta.

Más rud é gur b’éigean duit cur suas le núis torainn de bharr tionóntaí in áitribh faoi úinéireacht na Comhairle, is féidir leat gearán a dhéanamh go díreach leis an Rannóg um Iompar Frithshóisialta sa Roinn Tithíochta.

Is cineál dramhaíola guaisí í aispeist a d’fhéadfadh a bheith an-chontúirteach do shláinte an duine, mura ndéantar í a láimhseáil agus a dhiúscairt i gceart. Níor cheart ach do conraitheoirí speisialaithe dramhaíola amháin a bhfuil cead cuí acu aispeist a bhaint agus a iompar. Ní féidir aispeist a thabhairt chuig ár nIonaid Athchúrsála nó chuig aon saoráid dramhaíola eile de chuid na Comhairle.

Cé nach bhfuil aon amanna socraithe sa dlí a chuireann teorainn ar na huaireanta oibre ar láithreáin tógála, tá amanna caighdeánacha treorach ann a bhaineann le gníomhaíocht tógála. Má dhéantar obair lasmuigh de na huaireanta seo, is féidir é a mheas mar fhoinse núis torainn, agus féadfaidh OSCanna (Oifigigh Sláinte Comhshaoil) na Comhairle imscrúdú a dhéanamh air. Ina theannta sin, is féidir srianta ar amanna oibre tógála a fhorchur trí choinníollacha cead pleanála.

Is féidir le húinéirí gluaisteán a gcuid seanfheithiclí a thabhairt chuig SCÚanna áitiúla (Saoráidí Cóireála Údaraithe) ionas go ndéanfar iad a dhiúscairt agus a athchúrsáil ar bhealach atá sábháilte don chomhshaol, saor in aisce. Féadtar fíneáil de €100 a eisiúint d’úinéirí a theipeann orthu feithicil i ndeireadh ré a thaisceadh ag saoráid cóireála údaraithe.

De réir an dlí, caithfidh aon siopa a dhíolann ceallraí leis an bpobal cineálacha seancheallraí den chineál céanna a thabhairt ar ais lena n-athchúrsáil, saor in aisce. Tá boscaí gorma ag go leor siopaí anois le haghaidh athchúrsáil ceallraí. Ní gá ceallraí nua a cheannach nuair a thugann tú ceallraí dramhaíola ar ais chuig siopa, agus is cuma má cheannaigh tú do cheallraí úsáidte áit éigin eile. Glactar le ceallraí dramhaíola ag aon cheann d’Ionaid Athchúrsála na Comhairle freisin. Ná cuir ceallraí riamh i do bhosca bruscair tí!

Go bunúsach is é DTLL (Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach) aon chineál fearas nó feiste a bhfuil cumhacht leictreach ag teastáil uaidh chun oibriú (ceallraí nó breiseán), agus ar mian lena úinéir é a dhiúscairt mar dhramhaíl. Chomh maith le míreanna tí atá níos mó cosúil le teilifíseáin, ríomhairí, cócairí, cuisneoirí agus meaisíní níocháin, cuimsítear freisin citeal, tóstaeir, agus earraí pearsanta níos lú ar nós ceamaraí, bréagáin, uaireadóirí, fóin phóca agus seinnteoirí MP3.

Sna Rialacháin DTLL cuirtear diúscairt, bailiú agus athchúrsáil earraí agus fearais leictreacha chun cinn in Éirinn ar bhealach atá freagrach as an gcomhshaol, arna maoiniú ag Táirgeoirí na n-earraí agus na bhfearas seo. Ceann de phríomhghnéithe na rialachán is ea earraí DTLL den chineál céanna a thabhairt ar ais saor in aisce ar bhonn ceann le ceann eile / den chineál céanna nach mór do mhiondíoltóirí a thairiscint do chustaiméirí nuair a cheannaíonn siad táirge nua leictreach nó leictreonach. Má sheachadtar na hearraí a ceannaíodh (m.sh. cuisneoir nó meaisín níocháin), caithfear an sean-earra a bhailiú saor in aisce nuair a bheidh sí dícheangailte agus réidh le bailiú.

Glactar le WEEE freisin ó lucht tí saor in aisce ag Ionaid Athchúrsála Chomhairle Contae Fhine Gall.

Tá na Rialacháin seo ann chun úsáid tráchtála tuaslagóirí a rialáil ar fud earnálacha éagsúla tionscail in Éirinn, (lena n-áirítear na próisis Tirimghlanta, Priontála, Lannú agus Cumhdach Dromchla) agus ar an gcaoi sin déantar truailliú aeir féideartha a laghdú.

Bíonn tionchar ag na Rialacháin seo ar ghnóthaí ar nós oibreoirí deisiúcháin timpistí a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí Athchríochnaithe Feithiclí. Tá feidhm ag na Rialacháin maidir le gach oibreoir tráchtála a úsáideann táirgí péint ina bhfuil Tuaslagóirí Orgánacha ar a n-áitribh.

Scoir an Chomhairle de sheirbhís bhailithe dramhaíola a sholáthar in 2010.  Tá cónaitheoirí freagrach anois as a gcuid socruithe féin a dhéanamh.

Faoi Fodhlíthe Chomhairle Contae Fhine Gall 2020 um Dramhaíl Teaghlaigh agus Tráchtála a Leithlisiú, a Stóráil agus a Thabhairt I Láthair, tá oibleagáid ar theaghlaigh páirt a ghlacadh i seirbhís údaraithe bailithe dramhaíola nó cruthúnas doiciméadach a sholáthar ar na modhanna malartacha a úsáideann siad chun a gcuid dramhaíola a dhiúscairt.

Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh gach teaghlach a bheith in ann a chruthú as seo amach go bhfuil conradh i bhfeidhm acu le bailitheoir dramhaíola údaraithe nó go n-úsáideann siad láithreán taitneamhachta cathartha nó ionad athchúrsála go rialta. Trí do dhramhaíl a bhainistiú i gceart déanfaidh tú an méid seo a leanas:

·               Rannchuideoidh tú go mór le comhlíonadh an dúshlán aeráide

·               Cuirfidh tú feabhas ar chainníocht agus cáilíocht an ábhair in-athchúrsáilte * a bhailítear

·               Laghdóidh tú an méid dramhaíola a chuirtear chuig láithreáin líonta talún agus loscadh

·               Cuideoidh tú le hacmhainní teoranta an phláinéid a chaomhnú

Tá sé éigeantach do bhailitheoirí dramhaíola seirbhís araid dhonn a sholáthar do theaghlaigh i ngach limistéar ina bhfuil an daonra níos mó ná 500 duine.

Tá sé éigeantach do theaghlaigh a gcuid dramhaíola bia a dheighilt agus go ndéanfaí a mbailitheoir dramhaíola í a bhailiú san araid donn, mura gcuireann siad an dramhaíl bhia faoi phróiseas múirínithe tí (agus cruthú boladh agus núis á íoslaghdú) nó an dramhaíl bhia a thabhairt chuig saoráid údaraithe.

Is é an 1 Iúil 2010 an dáta a tháinig na Rialacháin um Dhramhaíl Bia (IR 508 de 2009) i bhfeidhm in Éirinn. Sna Rialacháin, éilítear ar gach príomhfhoinse dramhaíola bia é a chur in araid thiomnaithe agus a chinntiú nach ndéantar é a mheascadh le dramhaíl eile. Caithfear seirbhís bailithe araidí donn a úsáid ionas go ndéanfar an dramhaíl bia a bhailítear a athchúrsáil ina dhiaidh sin trí mhúiríniú nó trí phróiseas athchúrsála ceadaithe eile.

Leis na rialacháin cuirtear oibleagáidí ar phríomhtháirgeoirí dramhaíola bia, mar shampla siopaí, ollmhargaí, tithe tábhairne, foirgnimh stáit, bialanna, caiféanna, bistros, beáir fíona, asraonta bia te, ceaintíní i bhfoirgnimh oifige, óstáin, Leaba agus Bricfeasta, lóistín, ospidéil , tithe altranais, scoileanna, coláistí, stáisiúin traenach, muiríní agus aerfoirt.

Rialacháin Pacáistithe

Tabhair faoi deara le do thoil, is treoir amháin í an fhaisnéis seo agus níl sé beartaithe go bhforáiltear an dlí, agus níor cheart go mbeifí ag brath uirthi mar léiriú dlíthiúil ar na Rialacháin. 

Tá an fhaisnéis atá sa treoir seo beartaithe chun do thuiscint ar ábhar na Rialachán Pacáistithe 2014 a éascú.  Mar sin féin, ba cheart na Rialacháin a léamh ina n-iomláine. 

Leis na Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola (Pacáistiú) 2014, cuirtear aisghabháil dramhaíola pacáistithe sonraithe chun cinn. Leis na Rialacháin, cuirtear oibleagáidí ar gach táirgeoir, lena n-áirítear déantúsóirí, allmhaireoirí, dáileoirí, mórdhíoltóirí agus miondíoltóirí, a sholáthraíonn pacáistiú gnó do mhargadh na hÉireann le linn na pacáistíochta gnó.

Tháinig na Rialacháin i bhfeidhm an 21 Meitheamh 2014 agus tá siad in ionad na Rialachán pacáistithe go léir a bhí ann roimhe seo.

Leis na Rialacháin, forchuirtear oibleagáidí ar gach Táirgeoir a sholáthraíonn, le linn a ngnó, pacáistiú do mhargadh na hÉireann.

Tá sé de dhualgas ar gach Táirgeoir pacáistíochta é a dheighilt ag an bhfoinse i sruthanna dramhaíola ar leith (alúmanam, clár snáithíneach, gloine, páipéar, leathán plaisteach, cruach agus adhmad) agus socrú a dhéanamh lena aisghabháil, nó an pacáistiú úsáidte a chur ar ais chuig an Soláthraí, más infheidhme.

Ciallaíonn “Soláthar” aon phacáistiú, ábhar pacáistithe nó táirgí pacáistithe a sholáthar le linn gnó, mar mhalairt ar aon chomaoin lena n-áirítear airgead nó é a thabhairt mar dhuais nó mar bhronntanas. Cuimsítear freisin aon phacáistiú a bhaintear as táirge ag an Táirgeoir nó thar a cheann, ag an bpointe díola nó díreach roimh an bpointe díola, nó ag an bpointe seachadta nó díreach roimh an bpointe seachadta.

Leis na Rialacháin, forchuirtear oibleagáidí ar phacáistiú "Táirgeoirí" agus "Mórtháirgeoirí".

Is duine a sholáthraíonn ábhar pacáistíochta do mhargadh na hÉireann le linn gnó an brí atá le Táirgeoir.

Éilítear ar Tháirgeoir dramhaíl a dheighilt ar an láthair chun críocha athchúrsála/aisghabhála.

Is "Mórtháirgeoir" de phacáistíocht é do chuideachta má bhí láimhdeachas níos mó ná €1m agat sa bhliain féilire roimhe sin, bunaithe ar chuntais iniúchta, agus má sholáthraíonn tú níos mó ná 10 tonna pacáistithe ar mhargadh na hÉireann in aghaidh na bliana.

Cuirtear oibleagáidí breise ar Mhórtháirgeoirí lena n-áirítear an ceanglas clárú le Comhairle Contae Fhine Gall nó leis an scéim chomhlíonta Repak.

Beidh ort iniúchadh a dhéanamh chun meáchan an phacáistithe a sholáthraítear a thomhas go cruinn. Caithfidh Duine Inniúil an t-iniúchadh a dhéanamh.

Féadfaidh Duine Inniúil a bheith ar cheann de na daoine seo a leanas:

Duine Neamhspleách atá fostaithe ag an gcuideachta chun a chinntiú go gcomhlíontar a oibleagáidí reachtúla faoi na rialacháin (i.e. Sainchomhairleoir Comhshaoil seachtrach)

Iniúchóir Cáilithe i.e. cuntasóir gairmiúil atá cáilithe chun scrúdú neamhspleách a dhéanamh ar thaifid agus/nó ar chuntais airgeadais cuideachta

Stiúrthóir den chuideachta (más cuideachta chláraithe í)

Bainisteoir cuideachta (más cuideachta chláraithe í)

Más mian leat Duine Inniúil a ainmniú/a fhostú chun an tuarascáil phacáistithe a ullmhú lasmuigh den liosta seo, téigh i dteagmháil leis an Rannán um Fhorfheidhmiú Dramhaíola, Comhairle Chomhairle Contae Fhine Gall roimh ré chun ceadú i scríbhinn a fháil.

Cuimhnigh: Níl an tsaincheist seo ábhartha ach amháin má bhí do láimhdeachas níos mó ná €1m sa bhliain féilire roimhe sin.

You can become a ""Self-Complier"" by registering with Fingal County Council, if your premise is within its administrative area.

Or

You can join the compliance scheme Repak.

Self-Compliance

You must:

Register each year with Fingal County Council in respect of each premise (which is located in Fingal County Council’s functional area)

Féadfaidh tú a bheith i do ““ Féin-Chomhlíontóir ”” trí chlárú le Comhairle Contae Fhine Gall, má tá d’áitreabh laistigh dá ceantar riaracháin.

Féadfaidh tú a bheith páirteach sa scéim chomhlíonta Repak.

Féin-Chomhlíonadh

Ní mór duit:

Clárú gach bliain le Comhairle Contae Fhine Gall maidir le gach áitreabh (atá suite i limistéar feidhme Chomhairle Contae Fhine Gall)

Táille bhliantúil a íoc de €15 in aghaidh an tonna de dhramhaíl phacáistithe a sholáthraítear. Tá táille íosta de €500 agus uas-táille de €15,000

Áiseanna leordhóthanacha a chur ar fáil don phobal, saor in aisce, chun dramhaíl phacáistithe a ghlacadh, a dheighilt agus a stóráil ag d’áitreabh

Fógra a thaispeáint ag gach bealach isteach ag fógraíocht saoráidí beir leat

Plean Forfheidhmithe Trí Bliana a ullmhú ina sonraítear na gcéimeanna atá le glacadh chun na rialacháin a chomhlíonadh

Saoráidí beir leat a fhógairt i nuachtáin dhá uair sa bhliain

Tuairiscí ráithiúla ar phacáistiú a fhaightear, a sholáthraítear agus a gnóthaítear a chur faoi bhráid

Tuarascáil Bhliantúil a chur faoi bhráid gach bliain ina dtuairiscítear ar phacáistiú a fuarthas, a soláthraíodh agus a gnóthaíodh thar an dá mhí dhéag roimhe sin

Na pleananna/tuarascálacha thuas a chur ar fáil don phobal ar iarraidh.

A shocrú go ndéanfar an pacáistiú a bhailiú ar iarratas ó aon duine a sholáthraíonn an Mór-Tháirgeoir.

Tá sé de dhualgas ar allmhaireoirí/líontóirí pacáistí meáchain shonraithe pacáistíochta a ghlacadh/a bhailiú gach ráithe.

Is comhlacht ceadaithe é Repak faoi na Rialacháin. Má roghnaíonn tú a bheith i do bhall Repak, iarrfar ort táille bhliantúil a íoc. Mar chúiteamh, urscaoilfear tú ó na hoibleagáidí a chuirtear ar Fhéin-Chomhlíontóir, lena n-áirítear an riachtanas dramhaíl phacáistithe a thógáil ar ais.

Tugtar sonraí teagmhála le haghaidh Repak thíos:

Repak Ltd., Eastát Acomhail Redcow, 1 Bóthar Bhaile an Mhóta, Baile Átha Cliath 22.

Teil: 01-4670190 Facs: 01 - 4670197

Gréasáin: www.repak.ie

R-phost:  info@repak.ie

 

Caithfidh tú fianaise a sholáthar do Chomhairle Contae Fhine Gall chun tacú le d’éileamh. I measc na samplaí tá:

Cóip de do chuntais iniúchta don bhliain roimhe sin, nó ráiteas ó do chuntasóir ag deimhniú do láimhdeachais don bhliain roimhe sin.

Tuarascáil ó Iniúchadh Pacáistithe a rinne Duine Inniúil ag taispeáint gur sholáthraigh tú 10 tonna nó níos lú don mhargadh. Tá ceithre chatagóir de dhaoine "" inniúla "" mar a míníodh sa Cheist roimhe seo "Níl an méid Pacáistiú Dramhaíola a sholáthraíonn mo Ghnó ar fhios agam. Cad a chaithfidh mé a dhéanamh”?

(Cuimhnigh: Ní gá duit Iniúchadh Pacáistithe a dhéanamh más féidir leat a thaispeáint gurb ionann do láimhdeachas sa bhliain féilire roimhe sin agus €1m nó níos lú).

Meastar na háitreabh le chéile chun láimhdeachas agus meáchain an phacáistithe a chinneadh. Is iomláin charnacha a bhíonn i gceist. Sa chás go bhfuil an láimhdeachas níos mó ná € 1m agus go bhfuil an pacáistiú a tháirgtear níos mó ná 10 tonna, is Mórtháirgeoir an chuideachta agus mar sin caithfidh sé clárú leis na hÚdaráis Áitiúla ábhartha go léir nó dul isteach le Repak.

Is cion é mura gcomhlíontar na Rialacháin seo agus féadfar fíneáil agus / nó ionchúiseamh a ghearradh dá bharr. Beidh duine a gheofar ciontach i gcion faoi dhliteanas:

Ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €4,000 a chur air nó uirthi, agus/nó príosúnacht suas le 12 mhí

Ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €15,000,000 a chur air nó uirthi, agus/nó príosúnacht ar feadh suas le 10 mbliana.

Is féidir cóip de na Rialacháin a fháil ag an nasc seo a leanas:

Rialacháin um Phacáistiú an Aontais Eorpaigh 2014