Seandálaíocht Phobail

Community Archaeology 1

Tá seandálaíocht faoi dhaoine san am atá caite, agus baineann an pobal faoi dhaoine sa lá atá inniu ann. Baineann seandálaíocht an Chomhphobail le daoine a nascadh lena n-am atá thart ar bhealach uathúil agus comhoibríoch.

Níl aon sainmhíniú amháin ar an téarma ‘an tSeandálaíocht Phobail’ agus is féidir a chuimsiú leis: suirbhéireachtaí foirgnimh, suirbhéireacht gheoifisiceacha, suirbhéireacht tírdhreacha agus thopagrafacha; an béaloideas agus tionscadail bunaithe ar scoileanna; athchóiriú reilige; taighde cartlainne; conairí oidhreachta agus comharthaí oidhreachta; tionscadail eolaíochta don saoránach, scoileanna páirce agus campaí samhraidh, chomh maith le tochailt seandálaíochta. Meitheal atá i gceist, dá bharr sin, leis an tseandálaíocht phobail, meitheal lena nglacann daoine den phobal páirt i dteannta le seandálaithe gairmiúla. Tá sé tábhachtach tabhairt do d’aire gur gá ceadúnas a bheith agat a eisíonn Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta (ach amháin má tá teidlíocht agat ceann a fháil) chun tochailt seandálaíochta nó suirbhéireacht gheoifisiceach a dhéanamh, nó chun brathadóir miotail a úsáid. 

Le blianta beaga anuas tá sé léirithe ag Comhairle Contae Fhine Gall go bhfuil tuiscint ann ar cé chomh luachmhar is atá an tseandálaíocht phobail agus tá roinnt mhaith tacaíocht tugtha aici do thionscnaimh éagsúla seandálaíochta pobail i bhFine Gall in éineacht leis an gComhairle Oidhreachta. A bhuí leis sin, tá na céadta daoine tar éis fáil amach go bhfuil dúil acu cuidiú i dtochailt, scileanna nua a fhoghlaim i gcuideachta seandálaithe gairmiúla, agus páirt ghníomhach a bheith acu leis na láithreáin seandálaíochta agus séadchomharthaí ina ndúiche féin. Is féidir leanúint na tionscadail atá á gcur ar siúl ar leathanach Facebook Oidhreachta Cultúrtha agus Seandálaíochta Pobail Fhine Gall   https://www.facebook.com/fingalculturalheritage/

 

Community Archaeology - More Questions than Answers?

An Seandálaí Pobail

Tá an Seandálaí Pobail fostaithe sa Rannóg Pleanála Straitéisí agus Bonneagair agus bíonn a chuid ndualgas bainteach le ceisteanna a thagann chun cinn in oifigí i ngach cearn den Chomhairle, chun sainchomhairle agus treoir a chur ar fáil maidir le ceisteanna seandálaíochta. Cuimsítear mar cheann de phríomhfheidhmeanna an tSeandálaí Phobail an pobal a chur i dteagmháil leis an ábhar iontach seandálaíochta atá le haimsiú i bhFine Gall. Chun na críche sin, caithfidh tionscadail seandálaíochta atá láraithe ar an bpobal a dhearadh agus a chur i gcrích, leithéidí Tochailt trí Stair Chaisleán Shoird, An Tochailt Mhór i gCaisleán Bhrí Mhór agus Ag Tochailt Droim Meánach. Is tosaíocht dúinn tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do ghrúpaí sa dúiche a bhfuil suim acu sa tseandálaíocht agus sa stair, ar bhonn an duine aonair agus trí sheimineáir agus laethanta eolais a eagrú chomh maith. Tá an Seandálaí Pobail freagrach as torthaí na dtionscadal seandálaíochta pobail a chur ar fáil agus as dul i ngleic le grúpaí nua trí chumarsáid a bhfuil fáil uirthi i bhfoilseacháin, i dtáirgí turasóireachta oidhreachtbhunaithe, i dtaispeántais phoiblí agus sna meáin shóisialta. 

 

Community Archaeology

Cé a théann leis an tseandálaíocht phobail?

Go bunúsach, gach uile ghné de dhuine. Bhí na daoine a ghlac páirt idir 18 agus 90 bliain d’aois agus bhí daoine de mhuintir na háite ina measc, chomh maith le daoine ó mhórcheantar Fhine Gall; daoine ar thaistil ó chríocha éagsúla den tír; turasóirí; daoine ó phobail nua sa tír; grúpaí teaghlaigh; baill foirne de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall; comhaltaí de chumainn seandálaíochta pobail eile, daoine a bhfuil gairm oidhreachta acu agus mic léinn chomh maith. Más rud é go bhfuil smaoineamh do thionscadal agat, nó más rud é go bhfuil tacaíocht de dhíth ar an ngrúpa pobail lena bhfuil tú ag glacadh páirt, téigh i dteagmháil le Seandálaí Pobail Fhine Gall, mura miste leat.

Treoirleabhar um Uchtú Shéadchomhartha https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Guidance_for_community_archaeology_projects.pdf

 

 

Taispeántais agus Bileoga

Archaeology of Open Spaces  

Teagmháil

Christine Baker, Community Archaeologist

Tel:  01 8905691

Email: christine.baker@fingal.ie

All Rights Reserved © Fingal County Council